Cách cài đặt Varnish Cache trên CentOS

Trong bài này, xTraffic.pep.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách cài đặt Varnish Cache trên Linux CentOS.

Varnish Cache là gì?

Varnish Cache là một phần mềm tăng tốc website (web application accelerator) và thường được biết đến như là caching HTTP reverse proxy. Varnish Cache sẽ tăng tốc website của bạn lên nhiều lần bằng cách tạo những dữ liệu cache của trang web rồi trả về cho người dùng mà không cần phải thông qua php xử lý. Với kỹ thuật này, Varnish Cache có thể giúp tăng tốc website của bạn lên từ nhiều lần so với trước kia, nhất là những trang web cần xử lý PHP nhiều.

Cách cài đặt Varnish Cache trên CentOS - CentOS Varnish - Webmasters Tools

Varnish Cache

Cách cài đặt Varnish Cache trên CentOS

Để thực hiện cài đặt Varnish Cache phiên bản 4.0 (mới nhất tại thời điểm viết bài) trên CentOS thì bạn thực hiện lần lượt các lệnh sau :

yum install -y epel-release
rpm --nosignature -i https://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-4.0.el6.rpm
yum install -y varnish
sudo chkconfig varnish on

Khởi động Varnish bằng lệnh :

service varnish start

File cấu hình của là “/etc/sysconfig/varnish” & “/etc/varnish/default.vcl

Cách cấu hình Varnish Cache với Nginx

Do mục tiêu của bài này là hướng dẫn cách sử dụng cơ bản Varnish Cache với Nginx, nên bạn nào muốn sử dụng Varnish Cache với WordPress thì xTraffic.pep.vn xin hẹn với bạn trong một bài viết chi tiết khác.

Cài đặt Nginx trên CentOS

yum install -y nginx

Chúng ta sẽ cấu hình để Varnish Cache chạy trên port 80, còn Nginx sẽ chạy trên port 81, như vậy Varnish Cache sẽ xử lý các truy vấn đến từ browser, sau đó chuyển tiếp cho Nginx để xử lý.

Để cấu hình Nginx chạy trên Port 81, bạn mở file “/etc/nginx/conf.d/default.conf” và sửa dòng sau :

listen 80 default_server;” => “listen 81 default_server;

Lưu lại và khởi động lại Nginx

service nginx restart

Mở trình duyệt và truy vấn vào url “http://your-ip-address:81/” để kiểm tra.

Để đơn giản trong ví dụ này thì mình sẽ tắt iptables bằng lệnh :

service iptables stop

Cấu hình Varnish Cache chạy trên port 80

Bạn mở file “/etc/sysconfig/varnish” tìm dòng “VARNISH_LISTEN_PORT=6081” và sửa thành “VARNISH_LISTEN_PORT=80“.

Tiếp theo bạn mở file “/etc/varnish/default.vcl” tìm và chỉnh sửa dòng .port = “8080”; thành .port = “81”; (81 ở đây là port 81 của Nginx

Hoặc bạn có thể sử dụng cấu hình đã tối ưu Varnish Cache cơ bản của xTraffic.pep.vn :

#
# This is an basic VCL config file for Varnish by http://blog-xtraffic.pep.vn/ .
#
# It does not do anything by default, delegating control to the
# builtin VCL. The builtin VCL is called when there is no explicit
# return statement.
#
# See the VCL chapters in the Users Guide at https://www.varnish-cache.org/docs/
# and http://varnish-cache.org/trac/wiki/VCLExamples for more examples.

# Marker to tell the VCL compiler that this VCL has been adapted to the
# new 4.0 format.
vcl 4.0;

# Default backend definition. Set this to point to your content server.
backend default {
  .host = "127.0.0.1";
  .port = "81"; # Nginx is running port 81
}

acl purge {
	"localhost";
	"127.0.0.1";
	"192.168.55.0"/24;
}

sub vcl_recv {
	# Happens before we check if we have this in cache already.
	#
	# Typically you clean up the request here, removing cookies you don't need,
	# rewriting the request, etc.

	# Allow PURGE from localhost + 127.0.0.1 and 192.168.55...
	if (req.method == "PURGE") {
		if (!client.ip ~ purge) {
			return(synth(405,"Not allowed."));
		}
		return (purge);
	}


	if (req.http.X-Forwarded-Proto == "https" ) {
		set req.http.X-Forwarded-Port = "443";
	} else {
		set req.http.X-Forwarded-Port = "80";
	}
}

sub vcl_backend_response {
	# Happens after we have read the response headers from the backend.
	#
	# Here you clean the response headers, removing silly Set-Cookie headers
	# and other mistakes your backend does.

	# Allow the backend to serve up stale content if it is responding slowly.
	set beresp.grace = 6h;

	# Enable gzip compress for text content (html,javascript,css,...)
	if (beresp.http.content-type ~ "text") {
		set beresp.do_gzip = true;
	}
}

sub vcl_deliver {
	# Happens when we have all the pieces we need, and are about to send the
	# response to the client.
	#
	# You can do accounting or modifying the final object here.
}

Những cách cấu hình nâng cao hơn của Varnish Cache xin hẹn với bạn một bài viết chuyên sâu khác.

Lưu lại và khởi động lại Varnish Cache

service varnish restart

Cài đặt Apache Benchmark (ab)

Apache Benchmark (ab) là một công cụ kiểm tra khá năng chịu tải của Server rất phổ biến, do đó xTraffic.pep.vn sẽ sử dụng công cụ này để so sánh hiệu quả của Varnish Cache với Nginx

Bạn cài đặt Apache Benchmark (ab) bằng lệnh sau :

sudo yum install -y httpd-tools

Kiểm tra khả năng chịu tải của Nginx (file tĩnh index.html)

Trong lần benchmark này, xTraffic.pep.vn đã kích hoạt keepalive và gzip và tối ưu một số thứ cho Nginx.

ab -c 1000 -k -r -t 60 -n 2000000 http://127.0.0.1:81/index.html

Kết quả sau khi benchmark Nginx (index.html) là :

[[email protected] ~]# ab -c 1000 -k -r -t 60 -n 2000000 http://127.0.0.1:81/index.html
This is ApacheBench, Version 2.3 < $Revision: 655654 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking 127.0.0.1 (be patient)
Completed 200000 requests
Completed 400000 requests
Completed 600000 requests
Completed 800000 requests
Finished 855322 requests


Server Software:    nginx/1.0.15
Server Hostname:    127.0.0.1
Server Port:      81

Document Path:     /index.html
Document Length:    3698 bytes

Concurrency Level:   1000
Time taken for tests:  60.000 seconds
Complete requests:   855322
Failed requests:    0
Write errors:      0
Keep-Alive requests:  855322
Total transferred:   3368262380 bytes
HTML transferred:    3162984620 bytes
Requests per second:  14255.33 [#/sec] (mean)
Time per request:    70.149 [ms] (mean)
Time per request:    0.070 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     54821.82 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    0  0 17.1   0  1021
Processing:   1  70 161.9   23  14386
Waiting:    1  69 158.2   23  14386
Total:     1  70 163.2   23  14386

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%   23
 66%   27
 75%   30
 80%   32
 90%  245
 95%  252
 98%  683
 99%  696
 100% 14386 (longest request)
[[email protected] ~]#
Cách cài đặt Varnish Cache trên CentOS - CentOS Varnish - Webmasters Tools

Graph CPU Usage (Nginx html)

Cách cài đặt Varnish Cache trên CentOS - CentOS Varnish - Webmasters Tools

Graph Memory (RAM) Usage (Nginx html)

Kiểm tra khả năng chịu tải của Varnish Cache + Nginx (file tĩnh index.html)

ab -c 1000 -k -r -t 60 -n 2000000 http://127.0.0.1:80/index.html

Kết quả kiểm tra Varnish Cache (index.html) là :

[[email protected] ~]# ab -c 1000 -k -r -t 60 -n 2000000 http://127.0.0.1:80/index.html
This is ApacheBench, Version 2.3 < $Revision: 655654 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking 127.0.0.1 (be patient)
Completed 200000 requests
Finished 305337 requests


Server Software:    nginx/1.0.15
Server Hostname:    127.0.0.1
Server Port:      80

Document Path:     /index.html
Document Length:    3698 bytes

Concurrency Level:   1000
Time taken for tests:  60.001 seconds
Complete requests:   305337
Failed requests:    264
  (Connect: 0, Receive: 0, Length: 264, Exceptions: 0)
Write errors:      0
Keep-Alive requests:  0
Total transferred:   1210719831 bytes
HTML transferred:    1128159954 bytes
Requests per second:  5088.84 [#/sec] (mean)
Time per request:    196.509 [ms] (mean)
Time per request:    0.197 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     19705.29 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    0 171 495.1   16  15009
Processing:   3  23 40.8   19  3155
Waiting:    0  23 39.7   19  3155
Total:     4 194 497.6   35  15032

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%   35
 66%   39
 75%   42
 80%   45
 90%  1032
 95%  1040
 98%  1049
 99%  3031
 100% 15032 (longest request)
[[email protected] ~]#
Cách cài đặt Varnish Cache trên CentOS - CentOS Varnish - Webmasters Tools

Graph CPU Usage (Varnish + Nginx html)

Cách cài đặt Varnish Cache trên CentOS - CentOS Varnish - Webmasters Tools

Graph Memory (RAM) Usage (Varnish + Nginx html)

Tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt PHP-FPM để test hiệu quả cache khi chạy PHP

sudo yum install -y php-fpm
sudo yum install -y php-pecl-apc
service php-fpm start

Bạn mở file “/etc/nginx/conf.d/default.conf” và thêm vào các dòng sau vào cuối block server {…}

location ~ \.php$ {
	root  /usr/share/nginx/html;
	fastcgi_intercept_errors on;
	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
	fastcgi_index index.php;
	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
	include    fastcgi_params;
}

Khởi động lại Nginx

service nginx restart

Tạo file “/usr/share/nginx/html/phpinfo.php” có nội dung sau :

<?php 
phpinfo();

Kiểm tra khả năng chịu tải của Nginx + PHP-FPM (file phpinfo.php)

ab -c 1000 -k -r -t 60 -n 2000000 http://127.0.0.1:81/phpinfo.php

Kết quả sau khi kiểm tra là :

[[email protected] ~]# ab -c 1000 -k -r -t 60 -n 2000000 http://127.0.0.1:81/phpinfo.php
This is ApacheBench, Version 2.3 < $Revision: 655654 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking 127.0.0.1 (be patient)
Finished 45553 requests


Server Software:    nginx/1.0.15
Server Hostname:    127.0.0.1
Server Port:      81

Document Path:     /phpinfo.php
Document Length:    44127 bytes

Concurrency Level:   1000
Time taken for tests:  60.000 seconds
Complete requests:   45553
Failed requests:    804
  (Connect: 0, Receive: 0, Length: 804, Exceptions: 0)
Write errors:      0
Non-2xx responses:   804
Keep-Alive requests:  804
Total transferred:   1985587529 bytes
HTML transferred:    1977850787 bytes
Requests per second:  759.22 [#/sec] (mean)
Time per request:    1317.149 [ms] (mean)
Time per request:    1.317 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     32317.46 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    0  1 10.8   0  1008
Processing:  81 1140 3272.4  189  48552
Waiting:    62 1130 3272.9  177  48552
Total:    107 1141 3272.8  190  48554

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  190
 66%  238
 75%  1149
 80%  1173
 90%  2365
 95%  5095
 98% 10531
 99% 16013
 100% 48554 (longest request)
[[email protected] ~]#
Cách cài đặt Varnish Cache trên CentOS - CentOS Varnish - Webmasters Tools

Graph CPU Usage (Nginx + PHP-FPM)

Cách cài đặt Varnish Cache trên CentOS - CentOS Varnish - Webmasters Tools

Graph Memory (RAM) Usage (Nginx + PHP-FPM)

Kiểm tra khả năng chịu tải của Varnish Cache + Nginx + PHP-FPM (file phpinfo.php)

ab -c 1000 -k -r -t 60 -n 2000000 http://127.0.0.1:80/phpinfo.php

Kết quả sau khi benchmark là :

[[email protected] ~]# ab -c 1000 -k -r -t 60 -n 2000000 http://127.0.0.1:80/phpinfo.php
This is ApacheBench, Version 2.3 < $Revision: 655654 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking 127.0.0.1 (be patient)
Finished 85036 requests


Server Software:    nginx/1.0.15
Server Hostname:    127.0.0.1
Server Port:      80

Document Path:     /phpinfo.php
Document Length:    44749 bytes

Concurrency Level:   1000
Time taken for tests:  60.000 seconds
Complete requests:   85036
Failed requests:    36265
  (Connect: 0, Receive: 55, Length: 36155, Exceptions: 55)
Write errors:      0
Keep-Alive requests:  0
Total transferred:   3816758768 bytes
HTML transferred:    3795313598 bytes
Requests per second:  1417.27 [#/sec] (mean)
Time per request:    705.584 [ms] (mean)
Time per request:    0.706 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     62121.70 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    1 159 526.4   45  31024
Processing:  38 525 1137.8  192  37150
Waiting:    0 185 493.4   56  14107
Total:     45 684 1260.6  248  37168

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  248
 66%  314
 75%  705
 80%  1128
 90%  1554
 95%  2510
 98%  4225
 99%  5988
 100% 37168 (longest request)
[[email protected] ~]#
Cách cài đặt Varnish Cache trên CentOS - CentOS Varnish - Webmasters Tools

Graph CPU Usage (Varnish + Nginx + PHP-FPM)

Cách cài đặt Varnish Cache trên CentOS - CentOS Varnish - Webmasters Tools

Graph Memory (RAM) Usage (Varnish + Nginx + PHP-FPM)

Đồ thị Apache Benchmark

Cách cài đặt Varnish Cache trên CentOS - CentOS Varnish - Webmasters Tools

Apache Benchmark Varnish Cache vs Nginx

Kết luận về hiệu quả của Varnish Cache

Sau khi benchmark thì kết quả cho thấy Nginx vượt trội so với Varnish Cache khi xử lý các truy vấn đến các file tĩnh (.html, .jpg,…). Tuy nhiên, với các truy vấn cần xử lý bằng PHP thì Varnish Cache lại tỏ ra ưu thế hơn hẳn. Trong bài này, xTraffic.pep.vn chỉ kiểm tra với xử lý PHP đơn giản là phpinfo();, trong thực tế thì các website cần phải xử lý nhiều hơn thế rất nhiều lần và Varnish Cache là một giải pháp đơn giản và cần thiết để giảm tải và tăng hiệu quả sử dụng cho Web Server của bạn.

Thông tin về Varnish Cache các bạn có thể tìm hiểu tại website chính thức tại link https://www.varnish-cache.org/