Đánh giá (Review) VPS giá rẻ của VULTR

Để giúp các bạn có những quyết định tốt hơn trong lựa chọn dịch vụ VPS giá rẻ, trong bài này xTraffic.pep.vn sẽ đánh giá (review) toàn diện về hiệu năng của gói dịch vụ VPS giá rẻ tại VULTR là 7USD/tháng với các thông số : 1 CPU + 1024MB RAM + 20GB SSD Hard Disk + 2000TB Bandwidth

Đánh giá (Review) VPS giá rẻ của VULTR - vps VPS giá rẻ Vultr - Hosting

Lưu ý : Bài viết này được thực hiện theo Cách đánh giá, kiểm tra chất lượng VPS và Server Linux, các bạn có thể tự thực hiện trên VPS của mình theo hướng dẫn này.

Thông tin VPS giá rẻ của VULTR được đánh giá trong bài này

 • CPU : 1 CPU
 • RAM : 1024 MB
 • Storage (Disk space) : 20 GB SSD Disk
 • Bandwidth : 2000 GB
 • Giá : 7 USD/tháng (147.000 VNĐ/tháng) ;  0.01 USD/giờ (210 VNĐ/giờ – 5.040 VNĐ/ngày)
 • Phương thức thanh toán : trả theo số giờ sử dụng
 • Link thông tin chi tiếthttps://www.vultr.com/pricing/

Kiểm tra thông số phần cứng VPS của VULTR

Kiểm tra thông số CPU của VPS bằng lệnh “lscpu” thì thu được kết quả sau :

[[email protected] ~]# lscpu
Architecture:     x86_64
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:      Little Endian
CPU(s):        1
On-line CPU(s) list:  0
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):       1
NUMA node(s):     1
Vendor ID:       GenuineIntel
CPU family:      6
Model:         60
Stepping:       1
CPU MHz:        3392.144
BogoMIPS:       6784.28
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type:  full
L1d cache:       32K
L1i cache:       32K
L2 cache:       4096K
NUMA node0 CPU(s):   0
[[email protected] ~]#

Kiểm tra thông số của nhiều đơn vị phần cứng khác nhau như : CPU, RAM, Hard Disk, usb controllers, network adapters,… bằng lệnh “lshw -short” thì được kết quả sau :

[[email protected] ~]# lshw -short
H/W path     Device   Class   Description
====================================================
               system   Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)
/0              bus    Motherboard
/0/0             memory   96KiB BIOS
/0/401            processor Vultr Virtual CPU 2
/0/1000            memory   1GiB System Memory
/0/1000/0           memory   1GiB DIMM RAM
/0/100            bridge   440FX - 82441FX PMC [Natoma]
/0/100/1           bridge   82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
/0/100/1.1    scsi1    storage  82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]
/0/100/1.1/0.0.0 /dev/cdrom disk    DVD reader
/0/100/1.2          bus    82371SB PIIX3 USB [Natoma/Triton II]
/0/100/1.2/1   usb1    bus    UHCI Host Controller
/0/100/1.2/1/1        input   QEMU USB Tablet
/0/100/1.3          bridge   82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI
/0/100/2           display  GD 5446
/0/100/3           network  Virtio network device
/0/100/4           storage  Virtio block device
/0/100/5           generic  Virtio memory balloon
/0/100/6           generic  Virtio RNG
/1        eth0    network  Ethernet interface
[[email protected] ~]#

Kiểm tra phân vùng ổ đĩa bằng lệnh “lsblk” thì được kết quả sau :

[[email protected] ~]# lsblk
NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0   11:0  1 1024M 0 rom
vda  253:0  0  20G 0 disk
└─vda1 253:1  0  20G 0 part /
[[email protected] ~]#

Như ta thấy là VPS giá rẻ của VULTR đang sử dụng CPU có thông số là 3392.144 MHz , 1GiB RAM và 20GB ổ đĩa cứng, đúng như quảng cáo của VULTR.

Kiểm tra hiệu năng của VPS VULTR

Kiểm tra tốc độ truy xuất của ổ cứng SSD bằng lệnh “dd”

[[email protected] ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 4.77576 s, 225 MB/s
[[email protected] ~]#
 • Lần 1 : 225MB/s
 • Lần 2 : 400MB/s
 • Lần 3 : 431MB/s
 • Lần 4 : 425MB/s
 • Lần 5 : 387MB/s
 • Lần 6 : 435MB/s
 • Lần 7 : 425MB/s
 • Lần 8 : 430MB/s
 • Lần 9 : 444MB/s
 • Lần 1 : 440MB/s

Như vậy, giá trị trung bình của 10 lần test là 404.2 MB/s

Kiểm tra hiệu năng của VPS bằng sysbench

Kiểm tra hiệu năng CPU VPS bằng sysbench

Kết quả thực hiện trên VPS giá rẻ của VULTR :

[[email protected] ~]# sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 1

Doing CPU performance benchmark

Threads started!
Done.

Maximum prime number checked in CPU test: 20000


Test execution summary:
  total time:             23.3390s
  total number of events:       10000
  total time taken by event execution: 23.3367
  per-request statistics:
     min:                 2.16ms
     avg:                 2.33ms
     max:                 3.21ms
     approx. 95 percentile:        2.51ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      10000.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  23.3367/0.00

[[email protected] ~]#

Như ta thấy là thời gian xử lý trung bình của 95% sự kiện trên tổng số 10000 sự kiện là 2.51ms

Kiểm tra hiệu năng truy xuất dữ liệu ổ cứng của VPS VULTR bằng sysbench

kết quả kiểm tra trên VPS của VULTR như sau :

[[email protected] ~]# sysbench --test=fileio --file-total-size=5G prepare
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

128 files, 40960Kb each, 5120Mb total
Creating files for the test...
[[email protected] ~]# sysbench --test=fileio --file-total-size=5G --file-test-mode=rndrw --init-rng=on --max-time=300 --max-requests=0 run
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 1
Initializing random number generator from timer.


Extra file open flags: 0
128 files, 40Mb each
5Gb total file size
Block size 16Kb
Number of random requests for random IO: 0
Read/Write ratio for combined random IO test: 1.50
Periodic FSYNC enabled, calling fsync() each 100 requests.
Calling fsync() at the end of test, Enabled.
Using synchronous I/O mode
Doing random r/w test
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
Done.

Operations performed: 451740 Read, 301160 Write, 963701 Other = 1716601 Total
Read 6.893Gb Written 4.5953Gb Total transferred 11.488Gb (39.214Mb/sec)
 2509.67 Requests/sec executed

Test execution summary:
  total time:             300.0002s
  total number of events:       752900
  total time taken by event execution: 114.4679
  per-request statistics:
     min:                 0.00ms
     avg:                 0.15ms
     max:                 24.59ms
     approx. 95 percentile:        0.46ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      752900.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  114.4679/0.00

[[email protected] ~]# sysbench --test=fileio --file-total-size=5G cleanup
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Removing test files...
[[email protected] ~]#

Kiểm tra hiệu năng MySQL trên VPS VULTR bằng sysbench

[[email protected] ~]# sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql                                             --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD prepare
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Creating table 'sbtest'...
Creating 1000000 records in table 'sbtest'...
[[email protected] ~]# sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql                                             --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD --max-time=60                                             --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 run
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 8

Doing OLTP test.
Running mixed OLTP test
Doing read-only test
Using Special distribution (12 iterations, 1 pct of values are returned in 75 p                                            ct cases)
Using "BEGIN" for starting transactions
Using auto_inc on the id column
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
(last message repeated 7 times)
Done.

OLTP test statistics:
  queries performed:
    read:              279132
    write:              0
    other:              39876
    total:              319008
  transactions:            19938 (332.24 per sec.)
  deadlocks:              0   (0.00 per sec.)
  read/write requests:         279132 (4651.38 per sec.)
  other operations:          39876 (664.48 per sec.)

Test execution summary:
  total time:             60.0106s
  total number of events:       19938
  total time taken by event execution: 479.8989
  per-request statistics:
     min:                 2.61ms
     avg:                 24.07ms
     max:                459.72ms
     approx. 95 percentile:       34.13ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      2492.2500/7.31
  execution time (avg/stddev):  59.9874/0.01

[[email protected] ~]# sysbench --test=oltp --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mys                                            ql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD cleanup
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Dropping table 'sbtest'...
Done.
[[email protected] ~]#

Kiểm tra hiệu năng VPS bằng “PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN”

Đây là mã PHP do xTraffic.pep.vn phát triển nhằm giúp các bạn kiểm tra tốc độ thực thi của PHP trên host, VPS hoặc server của mình. Điều đặc biệt là đoạn mã này không chỉ chạy được trên VPS hay server, mà còn chạy được trên cả Share Host. (Bạn có thể download tại đây và test trên host của mình)

Sau đây là kết quả trên VPS giá rẻ của VULTR :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN                  |
|                        VERSION 2.0                         |
|          DOWNLOAD HERE : https://bit.ly/php-benchmark-script-by-xtraffic-pep-vn          |
|            Copyright 2014 http://xtraffic.pep.vn , All rights reserved!            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Start    : 2014-10-18 17:10:18
Server   : [email protected]_
PHP version : 5.3.3
Platform  : Linux
Test level : 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         CPU TESTED                         

+ xtraffic_testcpu_math                                 : 0.15762210 seconds.
+ xtraffic_testcpu_stringmanipulation                          : 0.32793212 seconds.
+ xtraffic_testcpu_hashstring                              : 0.10412502 seconds.
+ xtraffic_testcpu_gzipstring                              : 0.22213984 seconds.
+ xtraffic_testcpu_loops                                : 0.10161901 seconds.
+ xtraffic_testcpu_ifelse                                : 0.10002208 seconds.
+ xtraffic_testcpu_synthetic                              : 0.09768510 seconds.
----------------------------
* Total time                                      : 1.11114527 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  DATA STORAGE DEVICE (HDD/SSD) TESTED                  

+ TEST WRITE   :                                  
   File Size : 20 MB                               
   Time    : 0.0070627689361572 seconds                    
   Speed   : 2.77 GB/s                             
+ TEST READ   :                                  
   File Size : 20 MB                               
   Time    : 0.0032891273498535 seconds                    
   Speed   : 5.95 GB/s                             
----------------------------
* Total time                                      : 0.01035190 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        MYSQL TESTED                        

+ DB CONNECTION TIME          : 0.00079513 seconds             
+ TEST INSERT TO DB  "10,000 RECORDS" : 1.23905802 seconds             
+ TEST SELECT (1) WITH "10,000 RECORDS" : 0.58075333 seconds             
+ TEST SELECT (2) WITH "10,000 RECORDS" : 0.54894018 seconds             
+ TEST SELECT (3) WITH "10,000 RECORDS" : 0.56279182 seconds             
+ TEST UPDATE   WITH "10,000 RECORDS" : 0.07363915 seconds             
+ TEST DELETE   WITH "10,000 RECORDS" : 0.19721198 seconds             
----------------------------
* Total time                                      : 3.20318961 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        NETWORK TESTED                        

+ Test download speed from "cachefly.cachefly.net"                  
   [Location : CDN]                                
   Size : 100 MB                                 
   Download Time : 1.136233 sec                          
   Speed : 88.01 MB/s                               

+ Test download speed from "mirror-fpt-telecom.fpt.net"               
   [Location : Vietnam]                              
   Size : 1.2 MB                                 
   Download Time : 4.725465 sec                          
   Speed : 260 KB/s                                

+ Test download speed from "centos-hcm.viettelidc.com.vn"              
   [Location : Ho Chi Minh, Vietnam]                       
   Size : 1.32 MB                                 
   Download Time : 4.264824 sec                          
   Speed : 317 KB/s                                

+ Test download speed from "centos-hn.viettelidc.com.vn"               
   [Location : Ha Noi, Vietnam]                          
   Size : 3.06 MB                                 
   Download Time : 4.231482 sec                          
   Speed : 742 KB/s                                

+ Test download speed from "mirror.nhanhoa.com"                   
   [Location : Vietnam]                              
   Size : 293 KB                                 
   Download Time : 4.188177 sec                          
   Speed : 70 KB/s                                

+ Test download speed from "dl.google.com"                      
   [Location : Google]                              
   Size : 16.58 MB                                
   Download Time : 0.205402 sec                          
   Speed : 80.72 MB/s                               

+ Test download speed from "download.microsoft.com"                 
   [Location : Microsoft]                             
   Size : 66.84 MB                                
   Download Time : 4.662041 sec                          
   Speed : 14.34 MB/s                               

+ Test download speed from "speedtest.tokyo.linode.com"               
   [Location : Tokyo, Japan]                           
   Size : 22.08 MB                                
   Download Time : 4.888102 sec                          
   Speed : 4.52 MB/s                               

+ Test download speed from "speedtest-sgp1.digitalocean.com"             
   [Location : Singapore]                             
   Size : 7.05 MB                                 
   Download Time : 4.723583 sec                          
   Speed : 1.49 MB/s                               

+ Test download speed from "ftp.funet.fi"                      
   [Location : Finland]                              
   Size : 30.27 MB                                
   Download Time : 4.555388 sec                          
   Speed : 6.65 MB/s                               

+ Test download speed from "ftp.belnet.be"                      
   [Location : Belgium]                              
   Size : 17.5 MB                                 
   Download Time : 4.901551 sec                          
   Speed : 3.57 MB/s                               

+ Test download speed from "ga-us-ping.vultr.com"                  
   [Location : Atlanta, Georgia, USA]                       
   Size : 100 MB                                 
   Download Time : 1.829981 sec                          
   Speed : 54.65 MB/s                               

+ Test download speed from "sjo-ca-us-ping.vultr.com"                
   [Location : Silicon Valley, California, USA]                  
   Size : 76.03 MB                                
   Download Time : 4.860196 sec                          
   Speed : 15.64 MB/s                               

+ Test download speed from "nj-us-ping.vultr.com"                  
   [Location : New York / New Jersey, USA]                    
   Size : 100 MB                                 
   Download Time : 1.010661 sec                          
   Speed : 98.95 MB/s                               


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiểm tra hiệu năng VPS VULTR bằng UnixBench

[[email protected] UnixBench]# ./Run
make all
make[1]: Entering directory `/root/UnixBench'
Checking distribution of files
./pgms exists
./src exists
./testdir exists
./tmp exists
./results exists
make[1]: Leaving directory `/root/UnixBench'
sh: 3dinfo: command not found

  #  # #  # # #  #     #####  ###### #  #  ####  #  #
  #  # ##  # #  # #      #  # #    ##  # #  # #  #
  #  # # # # #  ##      #####  #####  # # # #    ######
  #  # # # # #  ##      #  # #    # # # #    #  #
  #  # #  ## #  # #      #  # #    #  ## #  # #  #
  ####  #  # # #  #     #####  ###### #  #  ####  #  #

  Version 5.1.3           Based on the Byte Magazine Unix Benchmark

  Multi-CPU version         Version 5 revisions by Ian Smith,
                   Sunnyvale, CA, USA
  January 13, 2011          johantheghost at yahoo period com


1 x Dhrystone 2 using register variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Double-Precision Whetstone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Execl Throughput 1 2 3

1 x File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 1 2 3

1 x File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1 2 3

1 x File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1 2 3

1 x Pipe Throughput 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Pipe-based Context Switching 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Process Creation 1 2 3

1 x System Call Overhead 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Shell Scripts (1 concurrent) 1 2 3

1 x Shell Scripts (8 concurrent) 1 2 3

========================================================================
  BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)

  System: vultr.guest: GNU/Linux
  OS: GNU/Linux -- 2.6.32-431.20.3.el6.x86_64 -- #1 SMP Thu Jun 19 21:14:45 UTC 2014
  Machine: x86_64 (x86_64)
  Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
  CPU 0: Vultr Virtual CPU 2 (6784.3 bogomips)
     Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
  17:17:29 up 3 days, 10:28, 1 user, load average: 0.04, 0.13, 0.26; runlevel 3

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Sun Jun 29 2014 17:17:29 - 17:45:31
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables    40779921.9 lps  (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone           4370.0 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
Execl Throughput                6450.2 lps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks    1468928.2 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks     410355.3 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks    3384448.6 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput               2808174.5 lps  (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching         504016.6 lps  (10.0 s, 7 samples)
Process Creation               17206.0 lps  (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)          7192.9 lpm  (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)          959.8 lpm  (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead            5247668.2 lps  (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values        BASELINE    RESULT  INDEX
Dhrystone 2 using register variables     116700.0  40779921.9  3494.4
Double-Precision Whetstone            55.0    4370.0  794.5
Execl Throughput                 43.0    6450.2  1500.0
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks     3960.0  1468928.2  3709.4
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks      1655.0   410355.3  2479.5
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks     5800.0  3384448.6  5835.3
Pipe Throughput                12440.0  2808174.5  2257.4
Pipe-based Context Switching          4000.0   504016.6  1260.0
Process Creation                126.0   17206.0  1365.6
Shell Scripts (1 concurrent)           42.4    7192.9  1696.4
Shell Scripts (8 concurrent)           6.0    959.8  1599.7
System Call Overhead             15000.0  5247668.2  3498.4
                                  ========
System Benchmarks Index Score                    2120.0

[[email protected] UnixBench]#

Kiểm tra hiệu năng của VPS VULTR bằng vpsbench

[[email protected] ~]# bash <(wget --no-check-certificate -O - https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/41a76e38217c0a7ab3ff/raw/)
--2014-06-29 17:48:20-- https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/41a76e38217c0a7ab3ff/raw/
Resolving gist.githubusercontent.com... 192.30.252.159
Connecting to gist.githubusercontent.com|192.30.252.159|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4898 (4.8K) [text/plain] 
Saving to: “STDOUT” 100%[======================================>] 4,898    --.-K/s  in 0s

2014-06-29 17:48:20 (249 MB/s) - written to stdout [4898/4898]

Benching I/O ... OK
Benching CPU. Bzipping 25MB file ... OK
Benching inbound network. Downloading 100MB file ... OK
Share at https://github.com/mgutz/vpsbench/wiki/VPS-Hosts


_06/29/2014 - VMPLAN - DATACENTER - OS - AUTHOR_
```
CPU model: Vultr Virtual CPU 2
Number of cores: 1
CPU frequency: 3392.144 MHz
Total amount of RAM: 996 MB
Total amount of swap: 0 MB
System uptime:  3 days, 10:58,
I/O speed: 463 MB/s
Bzip 25MB: 3.22s
Download 100MB file: 99.0MB/s
```


[[email protected] ~]#

Kiểm tra hiệu năng của VPS VULTR bằng freevps bench

[[email protected] ~]# wget https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/1a12659c9b0a74dcf4f0/raw/ -O - -o /dev/null|bash
CPU model : Vultr Virtual CPU 2
Number of cores : 1
CPU frequency : 3392.144 MHz
Total amount of ram : 996 MB
Total amount of swap : 0 MB
System uptime :  3 days, 11:00,
Download speed from CacheFly: 99.0MB/s
Download speed from Coloat, Atlanta GA: 7.50MB/s
Download speed from Softlayer, Dallas, TX: 7.36MB/s
Download speed from Linode, Tokyo, JP: 56.6MB/s
Download speed from i3d.net, Rotterdam, NL: 2.14MB/s
Download speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 5.55MB/s
Download speed from Softlayer, Singapore: 22.9MB/s
Download speed from Softlayer, Seattle, WA: 16.3MB/s
Download speed from Softlayer, San Jose, CA: 15.6MB/s
Download speed from Softlayer, Washington, DC: 11.4MB/s
I/O speed : 438 MB/s
[[email protected] ~]# wget https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/1a12659c9b0a74dcf4f0/raw/ -O - -o /dev/null|bash
CPU model : Vultr Virtual CPU 2
Number of cores : 1
CPU frequency : 3392.144 MHz
Total amount of ram : 996 MB
Total amount of swap : 0 MB
System uptime :  3 days, 11:02,
Download speed from CacheFly: 98.9MB/s
Download speed from Coloat, Atlanta GA: 7.38MB/s
Download speed from Softlayer, Dallas, TX: 12.8MB/s
Download speed from Linode, Tokyo, JP: 56.6MB/s
Download speed from i3d.net, Rotterdam, NL: 3.12MB/s
Download speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 5.17MB/s
Download speed from Softlayer, Singapore: 20.3MB/s
Download speed from Softlayer, Seattle, WA: 15.2MB/s
Download speed from Softlayer, San Jose, CA: 16.9MB/s
Download speed from Softlayer, Washington, DC: 12.3MB/s
I/O speed : 463 MB/s
[[email protected] ~]#

Kiểm tra tốc độ download file từ VPS

Hiện tại mình đang sử dụng gói cước Internet giá rẻ nhất của MegaVnn (VNPT) là MegaBasic (150.000 VNĐ/tháng), sử dụng trình duyệt Chrome để download file từ VPS của VULTR đặt tại Japan thì được kết quả là 329KB/s như hình 1 bên dưới ( bạn có thể truy cập vào đây để test thử tốc độ download từ máy của bạn ) :

Đánh giá (Review) VPS giá rẻ của VULTR - vps VPS giá rẻ Vultr - Hosting

Test tốc độ download file từ VULTR tại Japan

Link đăng ký VPS giá rẻ của VULTR : https://www.vultr.com/pricing/