Đánh giá (Review) VPS giá rẻ nhất 1 USD/tháng của RamNode

Chỉ cần khoảng 1$/tháng  là bạn đã có VPS giá siêu rẻ của nhà cung cấp VPS hàng đầu thế giới là RamNode để bạn tha hồ nghiên cứu và học tập. Để giúp các bạn quyết định đúng đắn hơn trước khi quyết định sử dụng dịch vụ, xTraffic.pep.vn sẽ đánh giá chất lượng của VPS giá siêu rẻ của RamNode trong bài viết này.

Đánh giá (Review) VPS giá rẻ nhất 1 USD/tháng của RamNode - RamNode vps VPS giá rẻ - Hosting

VPS RamNode

Gói VPS mà xTraffic.pep.vn sử dụng để đánh giá trong bài này là “” đặt tại  với cấu hình :

 • Plan : OpenVZ SSD-Cached VPS (CVZ)
 • Vị trí : New York City (USA)
 • RAM : 128 MB RAM
 • CPU : 1 Core Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz
 • Storage : 80 GB SSD-Cached
 • Bandwidth : 500 GB/tháng
 • Giá : 15USD/năm (tương đương 1.25 USD/tháng hay 26.000 VNĐ/tháng)
 • Hình thức thanh toán : chỉ cho phép thanh toán 1 năm , chấp nhận thanh toán bằng PayPal
 • Link thông tin chi tiết VPS RamNodehttp://ramnode.com/vps.php

Các bạn có thể xem hướng dẫn cách đăng ký và tạo VPS giá rẻ RamNode tại đây

Kiểm tra tốc độ truy xuất của ổ cứng lưu trữ bằng lệnh “dd”

[[email protected] ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 1.30594 s, 822 MB/s
[[email protected]ic ~]#

Kết quả là 822 MB/s , là kết quả tốt nhất so với VPS của Vultr & DigitalOcean

Kiểm tra hiệu năng của VPS RamNode bằng sysbench

Kiểm tra hiệu năng CPU VPS RamNode bằng sysbench

Kết quả thực hiện trên VPS giá rẻ của RamNode :

[[email protected] ~]# sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 1

Doing CPU performance benchmark

Threads started!
Done.

Maximum prime number checked in CPU test: 20000


Test execution summary:
  total time:             32.3144s
  total number of events:       10000
  total time taken by event execution: 32.3132
  per-request statistics:
     min:                 3.22ms
     avg:                 3.23ms
     max:                 4.20ms
     approx. 95 percentile:        3.24ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      10000.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  32.3132/0.00

[[email protected] ~]#

Như ta thấy là thời gian xử lý trung bình của 95% sự kiện trên tổng số 10000 sự kiện là 3.24ms

Kiểm tra hiệu năng truy xuất dữ liệu trên ổ cứng của VPS RamNode bằng sysbench

[[email protected] ~]# sysbench --test=fileio --file-total-size=5G prepare
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

128 files, 40960Kb each, 5120Mb total
Creating files for the test...
[[email protected] ~]# sysbench --test=fileio --file-total-size=5G --file-test-mode=rndrw --init-rng=on --max-time=300 --max-requests=0 run
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 1
Initializing random number generator from timer.


Extra file open flags: 0
128 files, 40Mb each
5Gb total file size
Block size 16Kb
Number of random requests for random IO: 0
Read/Write ratio for combined random IO test: 1.50
Periodic FSYNC enabled, calling fsync() each 100 requests.
Calling fsync() at the end of test, Enabled.
Using synchronous I/O mode
Doing random r/w test
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
Done.

Operations performed: 3358440 Read, 2238960 Write, 7164596 Other = 12761996 Total
Read 51.246Gb Written 34.164Gb Total transferred 85.41Gb (291.53Mb/sec)
18657.69 Requests/sec executed

Test execution summary:
  total time:             300.0049s
  total number of events:       5597400
  total time taken by event execution: 101.6007
  per-request statistics:
     min:                 0.00ms
     avg:                 0.02ms
     max:                 2.51ms
     approx. 95 percentile:        0.08ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      5597400.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  101.6007/0.00

[[email protected] ~]#

Con số đáng chú ý là “approx. 95 percentile: 0.08ms” & “Total transferred 85.41Gb (291.53Mb/sec)” , một kết quả đáng kinh ngạc với 1 VPS giá siêu rẻ như RamNode

Kiểm tra hiệu năng MySQL trên VPS RamNode bằng sysbench

[[email protected] ~]# sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD prepare
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Creating table 'sbtest'...
Creating 1000000 records in table 'sbtest'...
[[email protected] ~]# sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 run
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 8

Doing OLTP test.
Running mixed OLTP test
Doing read-only test
Using Special distribution (12 iterations, 1 pct of values are returned in 75 pct cases)
Using "BEGIN" for starting transactions
Using auto_inc on the id column
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
(last message repeated 7 times)
Done.

OLTP test statistics:
  queries performed:
    read:              269458
    write:              0
    other:              38494
    total:              307952
  transactions:            19247 (320.72 per sec.)
  deadlocks:              0   (0.00 per sec.)
  read/write requests:         269458 (4490.05 per sec.)
  other operations:          38494 (641.44 per sec.)

Test execution summary:
  total time:             60.0123s
  total number of events:       19247
  total time taken by event execution: 479.9635
  per-request statistics:
     min:                 2.74ms
     avg:                 24.94ms
     max:                165.95ms
     approx. 95 percentile:       48.83ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      2405.8750/9.69
  execution time (avg/stddev):  59.9954/0.00

[[email protected] ~]#

Những tham số quan trọng cần chú ý là :

 • transactions: 19247 (320.72 per sec.)
 • read/write requests: 269458 (4490.05 per sec.)
 • other operations: 38494 (641.44 per sec.)
 • approx. 95 percentile: 48.83ms

Kiểm tra hiệu năng PHP bằng “PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN”

----------------------------------------------------------------------------------------
|            PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN            |
|                  VERSION 1.0.0                   |
|    DOWNLOAD HERE : https://bit.ly/php-benchmark-script-by-xtraffic-pep-vn    |
----------------------------------------------------------------------------------------
Start : 2014-09-18 04:54:01
Server : [email protected]
PHP version : 5.3.3
Platform : Linux
----------------------------------------------------------------------------------------
                  FUNCTIONS TESTED                  

+ xtraffic_test_math                          : 1.52642107 sec.
+ xtraffic_test_stringmanipulation                   : 1.28571391 sec.
+ xtraffic_test_hashstring                       : 1.21577001 sec.
+ xtraffic_test_loops                         : 1.40101814 sec.
+ xtraffic_test_ifelse                         : 1.57154703 sec.
----------------------------------------------------------------------------------------
* Total time                              : 7.00047016 sec.

Kiểm tra hiệu năng của VPS bằng UnixBench

[[email protected] UnixBench]# ./Run
make all
make[1]: Entering directory `/root/UnixBench'
Checking distribution of files
./pgms exists
./src exists
./testdir exists
./tmp exists
./results exists
make[1]: Leaving directory `/root/UnixBench'
sh: 3dinfo: command not found

  #  # #  # # #  #     #####  ###### #  #  ####  #  #
  #  # ##  # #  # #      #  # #    ##  # #  # #  #
  #  # # # # #  ##      #####  #####  # # # #    ######
  #  # # # # #  ##      #  # #    # # # #    #  #
  #  # #  ## #  # #      #  # #    #  ## #  # #  #
  ####  #  # # #  #     #####  ###### #  #  ####  #  #

  Version 5.1.3           Based on the Byte Magazine Unix Benchmark

  Multi-CPU version         Version 5 revisions by Ian Smith,
                   Sunnyvale, CA, USA
  January 13, 2011          johantheghost at yahoo period com


1 x Dhrystone 2 using register variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Double-Precision Whetstone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Execl Throughput 1 2 3

1 x File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 1 2 3

1 x File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1 2 3

1 x File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1 2 3

1 x Pipe Throughput 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Pipe-based Context Switching 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Process Creation 1 2 3

1 x System Call Overhead 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Shell Scripts (1 concurrent) 1 2 3

1 x Shell Scripts (8 concurrent) 1 2 3

========================================================================
  BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)

  System: ramnode-xtraffic: GNU/Linux
  OS: GNU/Linux -- 2.6.32-042stab093.4 -- #1 SMP Mon Aug 11 18:47:39 MSK 2014
  Machine: x86_64 (x86_64)
  Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
  CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz (5199.7 bogomips)
     Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT,                                             SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
  23:53:00 up 1:30, 1 user, load average: 0.07, 0.16, 0.23; runlevel 3

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Wed Sep 17 2014 23:53:00 - 00:21:08
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables    29555323.3 lps  (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone           3155.8 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
Execl Throughput                3971.3 lps  (29.7 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks    561271.3 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks     138313.5 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks    1402133.7 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput               1059192.1 lps  (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching         214238.0 lps  (10.0 s, 7 samples)
Process Creation               10283.8 lps  (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)          4585.0 lpm  (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)          620.8 lpm  (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead            1731626.3 lps  (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values        BASELINE    RESULT  INDEX
Dhrystone 2 using register variables     116700.0  29555323.3  2532.6
Double-Precision Whetstone            55.0    3155.8  573.8
Execl Throughput                 43.0    3971.3  923.6
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks     3960.0   561271.3  1417.4
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks      1655.0   138313.5  835.7
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks     5800.0  1402133.7  2417.5
Pipe Throughput                12440.0  1059192.1  851.4
Pipe-based Context Switching          4000.0   214238.0  535.6
Process Creation                126.0   10283.8  816.2
Shell Scripts (1 concurrent)           42.4    4585.0  1081.4
Shell Scripts (8 concurrent)           6.0    620.8  1034.7
System Call Overhead             15000.0  1731626.3  1154.4
                                  ========
System Benchmarks Index Score                    1052.5

[[email protected] UnixBench]#

Kiểm tra hiệu năng của VPS RamNode bằng vpsbench

[[email protected] ~]# bash <(wget --no-check-certificate -O - https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/41a76e38217c0a7ab3ff/raw/)
--2014-09-18 05:04:56-- https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/41a76e38217c0a7ab3ff/raw/
Resolving gist.githubusercontent.com... 192.30.252.159
Connecting to gist.githubusercontent.com|192.30.252.159|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/plain]
Saving to: `STDOUT'

  [ <=>                                                              ] 4,898    --.-K/s  in 0.002s

2014-09-18 05:04:56 (2.03 MB/s) - written to stdout [4898]

Benching I/O ... OK
Benching CPU. Bzipping 25MB file ... OK
Benching inbound network. Downloading 100MB file ... OK
Share at https://github.com/mgutz/vpsbench/wiki/VPS-Hosts


_09/18/2014 - VMPLAN - DATACENTER - OS - AUTHOR_
```
CPU model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz
Number of cores: 1
CPU frequency: 2599.873 MHz
Total amount of RAM: 128 MB
Total amount of swap: 64 MB
System uptime:  6:42,
I/O speed: 725 MB/s
Bzip 25MB: 5.42s
Download 100MB file: 109MB/s
```


[[email protected] ~]#

Kiểm tra hiệu năng của VPS RamNode bằng freevps bench

[[email protected] ~]# wget https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/1a12659c9b0a74dcf4f0/raw/ -O - -o /dev/null|bash
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz
Number of cores : 1
CPU frequency : 2599.873 MHz
Total amount of ram : 128 MB
Total amount of swap : 64 MB
System uptime :  6:43,
Download speed from CacheFly: 110MB/s
Download speed from Coloat, Atlanta GA: 78.5MB/s
Download speed from Softlayer, Dallas, TX: 54.3MB/s
Download speed from Linode, Tokyo, JP: 11.4MB/s
Download speed from i3d.net, Rotterdam, NL: 7.37MB/s
Download speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 26.2MB/s
Download speed from Softlayer, Singapore: 11.5MB/s
Download speed from Softlayer, Seattle, WA: 36.5MB/s
Download speed from Softlayer, San Jose, CA: 34.8MB/s
Download speed from Softlayer, Washington, DC: 105MB/s
I/O speed : 729 MB/s
[[email protected] ~]#

Link kiểm tra tốc độ đường truyền của VPS RamNode

Các bạn có thể vào các link sau để kiểm tra tốc độ kết nối đến VPS RamNode :

Xem thêm hướng dẫn cách đăng ký và tạo VPS giá rẻ RamNode tại đây