Enable Gzip Compression Nginx

xTraffic.pep.vn đã giới thiệu với các bạn cách bật Gzip trên Apache. Trong bài này, xTraffic.pep.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến với các bạn cách bật Gzip Compression trên web server chạy Nginx.

Enable Gzip Compression Nginx - gzip nginx - Phát triển website
Nginx Logo

Nếu bạn chưa biết cách cài đặt Nginx thì có thể xem thêm cách cài đặt Nginx + PHP-FPM + MySQL (LEMP) tại đây

Để kích hoạt Gzip trên Nginx áp dụng cho tất cả các website trên Server, thì bạn thêm dòng sau trong block “http {…}” tại file cấu hình Nginx là “/etc/nginx/nginx.conf

http {
	#Thêm đoạn sau vào cuối...
	gzip on;
	gzip_comp_level 2;
	gzip_min_length 1440;
	gzip_buffers 16 8k;
	gzip_types text/xml text/css text/plain text/x-component text/x-js text/richtext text/xsd text/xsl image/svg+xml application/xhtml+xml application/xml image/x-icon application/rdf+xml application/xml+rdf application/rss+xml application/xml+rss application/atom+xml application/xml+atom text/javascript application/javascript application/x-javascript application/json application/x-font-ttf application/x-font-otf font/truetype font/opentype;
	gzip_vary on;
	gzip_proxied any;
	gzip_disable "MSIE [1-6]\.";
}

Lưu lại và khởi động lại Nginx bằng lệnh sau :

service nginx restart

Leave a Comment