HHVM là gì? Làm thế nào để cài đặt HHVM trên Linux?

(blog-xtraffic.pep.vn)

HHVM là gì?

HHVM được viết tắt từ “HipHop Virtual Machine” là một nền tảng xử lý PHP (tương tự như PHP-FPM) được phát triển bởi Facebook. HHVM giúp tăng tốc PHP nhờ sử dụng máy xử lý ảo dựa trên trình biên dịch just-in-time (JIT).

HHVM là gì? Làm thế nào để cài đặt HHVM trên Linux? - facebook HHVM HipHop Virtual Machine PHP - Phát triển website
HHVM (HipHop Virtual Machine) Logo

Cách cài đặt HHVM trên Linux

Để cài đặt HHVM trên CentOS 6 64bit, bạn đăng nhập SSH vào tài khoản quản trị Root và thực hiện lần lượt những lệnh sau :

Bài "HHVM là gì? Làm thế nào để cài đặt HHVM trên Linux?" được đăng bởi "blog-xtraffic.pep.vn"
sudo rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
cd /etc/yum.repos.d/
sudo wget http://www.hop5.in/yum/el6/hop5.repo 
sudo yum clean all
sudo yum install -y hhvm

Để khởi động HHVM, bạn thực hiện lệnh sau :

sudo service hhvm start

Kiểm tra HHVM bằng lệnh netstat :

netstat -plunt | grep hhvm

Kiểm tra version của HHVM :

hhvm --version

Thư mục “/etc/hhvm/” sẽ là nơi chứa các file cấu hình của HHVM.

Leave a Comment