HHVM là gì? Làm thế nào để cài đặt HHVM trên Linux?

HHVM là gì?

HHVM được viết tắt từ “HipHop Virtual Machine” là một nền tảng xử lý PHP (tương tự như PHP-FPM) được phát triển bởi Facebook. HHVM giúp tăng tốc PHP nhờ sử dụng máy xử lý ảo dựa trên trình biên dịch just-in-time (JIT).

HHVM là gì? Làm thế nào để cài đặt HHVM trên Linux? - facebook HHVM HipHop Virtual Machine PHP - Phát triển website
HHVM (HipHop Virtual Machine) Logo

Cách cài đặt HHVM trên Linux

Để cài đặt HHVM trên CentOS 6 64bit, bạn đăng nhập SSH vào tài khoản quản trị Root và thực hiện lần lượt những lệnh sau :

sudo rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
cd /etc/yum.repos.d/
sudo wget http://www.hop5.in/yum/el6/hop5.repo 
sudo yum clean all
sudo yum install -y hhvm

Để khởi động HHVM, bạn thực hiện lệnh sau :

sudo service hhvm start

Kiểm tra HHVM bằng lệnh netstat :

netstat -plunt | grep hhvm

Kiểm tra version của HHVM :

hhvm --version

Thư mục “/etc/hhvm/” sẽ là nơi chứa các file cấu hình của HHVM.

Leave a Comment