Hướng dẫn cách cài đặt phpMyAdmin

phpMyAdmin là một chương trình không thể thiếu giúp bạn quản lý cơ sở dữ liệu MySQL dễ dàng và thuận tiện. Trong bài này xTraffic.pep.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt phpMyAdmin trên VPS hoặc Server sử dụng Linux (CentOS).

Hướng dẫn cách cài đặt phpMyAdmin - CentOS phpMyAdmin - Webmasters Tools Phát triển website
phpMyAdmin Logo

phpMyAdmin là gì?

phpMyAdmin là một công cụ phần mềm miễn phí được viết bằng PHP, giúp việc quản lý MySQL bằng giao diện website trực quan và dễ sử dụng nhất. phpMyAdmin cũng hỗ trợ MariaDB và Drizzle. Các thao tác thường dùng (như quản lý cơ sở dữ liệu, bảng, cột, các mối quan hệ, các chỉ số, người sử dụng, phân quyền,…) có thể được thực hiện thông qua giao diện người dùng (user interface), và bạn vẫn có khả năng thực hiện trực tiếp bất kỳ câu lệnh SQL nào bằng phpMyAdmin.

Hướng dẫn cách cài đặt phpMyAdmin

Đầu tiên bạn cần cài đặt LAMP (Apache, MySQL, PHP) hoặc LEMP (Nginx, MySQL, PHP-FPM) trên VPS hoặc Server (gọi chung trong bài là VPS) của bạn

Xem thêm :

Hướng dẫn cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên CentOS

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS

Sau khi bạn đã cài đạt LAMP hoặc LEMP theo 2 bài viết hướng dẫn bên trên, bạn gõ lệnh sau :

sudo yum install phpMyAdmin

YUM sẽ tự động tìm và cài đặt các thư viện liên quan để sử dụng phpMyAdmin.

Sử dụng và cấu hình phpMyAdmin trên LAMP (Apache)

Trong trường hợp bạn sử dụng LAMP, thì tập tin “/etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf” sẽ là file cấu hình của phpMyAdmin trên Apache.

Trong trường hợp bạn chỉ muốn địa chỉ ip nhất định nào đó được phép truy cập vào phpMyAdmin thì bạn tìm các dòng có chứa “Require ip …” & “Allow from …” trong tập tin “/etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf“, sau đó thay bằng địa chỉ IP của bạn.

Tuy nhiên, đa số trường hợp của chúng ta là sử dụng IP động nên rất khó quản lý theo địa chỉ IP như cách trên, do đó bạn sẽ muốn bất kỳ địa chỉ IP nào cũng có thể truy cập & sử dụng phpMyAdmin miễn là đúng username & password của MySQL. Để làm được điều này, bạn mở tập tin “/etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf” và xoá các dòng có chứa như sau :

  • Require ip …
  • Allow from …

Sau đó bạn tìm “Deny from All” và sửa thành “Allow from All

Bây giờ bạn truy cập vào link “http://YOUR_VPS_IP/phpMyAdmin/” sẽ thấy giao diện như hình bên dưới. Lúc này bạn chỉ cần nhập username & password của user root MySQL là sử dụng bình thường

Hướng dẫn cách cài đặt phpMyAdmin - CentOS phpMyAdmin - Webmasters Tools Phát triển website
phpMyAdmin Login

Sử dụng và cấu hình phpMyAdmin trên LEMP (Nginx)

Đối với Nginx thì chúng ta có cách cấu hình khác. Bạn tạo tập tin “/etc/nginx/conf.d/phpMyAdmin.conf” có nội dung như sau :

server {
	listen 3399 default_server;
	server_name _;
	root /usr/share/phpMyAdmin;
	index index.html index.htm index.php;

	location / {
		index index.html index.htm index.php;
		try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
	}
	
	location ~ .(php|phtml)$ {
		fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
		fastcgi_index /index.php;
		fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
		include        fastcgi_params;
	}
}

Trong đó “3399” là port bạn muốn dùng để truy cập vào phpMyAdmin, bạn có thể thay bất kỳ port nào vào đây. Sau đó bạn khởi động lại Nginx bằng dòng lệnh “sudo service nginx restart”

Theo như cấu hình bên trên thì bạn truy cập vào link “http://YOUR_VPS_IP:3399/” sẽ thấy giao diện như hình bên dưới. Lúc này bạn chỉ cần nhập username & password của user root MySQL là sử dụng bình thường.

Hướng dẫn cách cài đặt phpMyAdmin - CentOS phpMyAdmin - Webmasters Tools Phát triển website
phpMyAdmin Login

Leave a Comment