Hướng dẫn cách cài đặt WordPress với HHVM + Nginx + MySQL

Trong bài này, xTraffic.pep.vn sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt WordPress với HHVM + Nginx + MySQL để tăng tốc WordPress tốt nhất.

Hướng dẫn cách cài đặt WordPress với HHVM + Nginx + MySQL - HHVM MySQL nginx WordPress - Phát triển website

HHVM + WordPress

Bài hướng dẫn này, xTraffic.pep.vn sẽ cài đặt website WordPress tại thư mục “/home/websites/wordpress/” với domain là “wordpress-test.pep.vn“, hhvm sẽ chạy trên port 9001, các bạn chỉ cần lưu ý và thay thế tương ứng với website của mình.

Đầu tiên, các bạn cần cài đặt các gói thông tin lưu trữ (Repository) cho YUM theo hướng dẫn tại đây. Sau đó cài đặt HHVM theo hướng dẫn tại đây.

Cấu hình HHVM

Bạn mở file “/etc/hhvm/server.hdf” tìm và xoá block “Server {…}“, sau đó thêm vào nội dung sau :

Server {
	IP = 127.0.0.1
	Port = 9001
	Type = fastcgi
	ThreadCount = 1
	DefaultDocument = index.php
	APC {
		EnableApc = true
	}
}

Sau đó chạy lệnh sau để khởi động HHVM :

sudo service hhvm restart

Kiểm tra bằng lệnh :

netstat -plunt | grep hhvm

Nếu bạn thấy tương tự như sau là ok :

[[email protected] ~]# netstat -plunt | grep hhvm
tcp    0   0 127.0.0.1:9001       0.0.0.0:*          LISTEN   6669/hhvm
[[email protected] ~]#

Cài đặt MySQL

Để cài đặt MySQL trên CentOS, bạn thực hiện lệnh sau :

sudo yum install -y mysql mysql-server

Khởi động MySQL :

sudo service mysqld start

Thiết lập lần đầu cho MySQL bằng lệnh sau :

/usr/bin/mysql_secure_installation

Để an toàn thì tất cả tuỳ chọn bạn nên chọn “Y”

Tải và cài đặt WordPress

Bạn thực hiện lần lượt những lệnh sau :

sudo mkdir -p /home/websites/
cd /home/websites/
wget --no-check-certificate -O ./latest.tar.gz https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -zxf ./latest.tar.gz
rm -f ./latest.tar.gz

Cài đặt và cấu hình Nginx

Để cài đặt Nginx trên CentOS, bạn thực hiện lệnh sau :

sudo yum install -y nginx

Bạn tạo file “/etc/nginx/conf.d/websites.conf” có nội dung như sau :

server {
	listen *:80;
	## Your website name goes here.
	server_name wordpress-test.pep.vn;
	## Your only path reference.
	root /home/websites/wordpress;
	## This should be in your http block and if it is, it's not needed here.
	index index.php index.html index.htm;
	
	# Global restrictions configuration file.
	# Designed to be included in any server {} block.
	location = /favicon.ico {
		log_not_found off;
		access_log off;
	}

	location = /robots.txt {
		allow all;
		log_not_found off;
		access_log off;
	}

	# Deny all attempts to access hidden files such as .htaccess, .htpasswd, .DS_Store (Mac).
	# Keep logging the requests to parse later (or to pass to firewall utilities such as fail2ban)
	location ~ /\. {
		deny all;
	}

	# Deny access to any files with a .php extension in the uploads directory
	# Works in sub-directory installs and also in multisite network
	# Keep logging the requests to parse later (or to pass to firewall utilities such as fail2ban)
	location ~* /(?:uploads|files)/.*\.php$ {
		deny all;
	}

	# WordPress single blog rules.
	# Designed to be included in any server {} block.

	# This order might seem weird - this is attempted to match last if rules below fail.
	# http://wiki.nginx.org/HttpCoreModule
	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
	}

	# Add trailing slash to */wp-admin requests.
	rewrite /wp-admin$ $scheme://$host$uri/ permanent;

	# Directives to send expires headers and turn off 404 error logging.
	location ~* ^.+\.(ogg|ogv|svg|svgz|eot|otf|woff|mp4|ttf|rss|atom|jpg|jpeg|gif|png|ico|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|ppt|tar|mid|midi|wav|bmp|rtf)$ {
		access_log off; log_not_found off; expires max;
	}

	# Pass all .php files onto a php-fpm/php-fcgi server.
	location ~ [^/]\.php(/|$) {
		fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
		if (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
			return 404;
		}
		# This is a robust solution for path info security issue and works with "cgi.fix_pathinfo = 1" in /etc/php.ini (default)
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_pass 127.0.0.1:9001;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
		include fastcgi_params;
		fastcgi_buffer_size 128k;
		fastcgi_buffers 256 4k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
	}
}

Khởi động Nginx :

sudo service nginx start

Chạy lệnh sau để các service tự khởi động mỗi khi VPS/Server khởi động :

sudo chkconfig --levels 235 nginx on
sudo chkconfig --levels 235 mysqld on
sudo chkconfig --levels 235 hhvm on

Sau đó, bạn chỉ việc mở trình duyệt và truy cập vào http://wordpress-test.pep.vn/ để chạy & cài đặt website WordPress.