Fix lỗi Nginx : 413 Request Entity Too Large

(blog-xtraffic.pep.vn) Nếu bạn đang sử dụng Nginx và gặp lỗi “413 Request Entity Too Large” thì do cấu hình mặc định “client_max_body_size” của Nginx thấp hơn so với nhu cầu c...