Đánh giá chất lượng gói G1-SMALL Google Compute Engine – Google Cloud Computing

Google Compute Engine – Google Cloud Computing là một dịch vụ điện toán đám mây tương tự như dịch vụ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Với Google Compute Engine, bạn có thể thực hiện và cấu hình như với 1 VPS hoặc server riêng (Dedicated Servers), nhưng việc nâng cấp khá dễ dàng và nhanh chóng … Read more