Đánh giá chất lượng gói N1-STANDARD-16 Google Compute Engine – Google Cloud Computing

Thông số gói Compute Engine N1-STANDARD-16 của Google Instance type : n1-standard-16 Virtual Cores : 16 Memory : 60GB GCEU : 44 Price (per hour) : $0.706 -> $1.008 Link chi tiết : https://cloud.google.com/pricing/ Kiểm tra thông số phần cứng của gói Compute Engine N1-STANDARD-16 [root@n1-standard-16 ~]# sudo lscpu Architecture: x86_64 CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit Byte Order: Little Endian CPU(s): … Read more

Đánh giá chất lượng gói G1-SMALL Google Compute Engine – Google Cloud Computing

Google Compute Engine – Google Cloud Computing là một dịch vụ điện toán đám mây tương tự như dịch vụ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Với Google Compute Engine, bạn có thể thực hiện và cấu hình như với 1 VPS hoặc server riêng (Dedicated Servers), nhưng việc nâng cấp khá dễ dàng và nhanh chóng … Read more