Những Social Meta Tags quan trọng nhất mà website cần có.

The Open Graph protocol - Social Meta Tags

(blog-xtraffic.pep.vn) Hiện nay mạng xã hội là một dịch vụ quan trọng ảnh hưởng đến Internet. Do đó, Google và các website hiện nay trên thế giới đều đã bổ sung các Social Meta Tags chuẩn của mạng xã hội để giúp việc chia sẻ website trên các mạng xã hội hiện nay dễ dàng … Read more