Tại sao marketing cảm xúc khiến chúng ta mua hàng?

Có đúng là mọi người chỉ mua những thứ mà họ cần? Những cảm xúc nào có tác động lớn nhất đến quyết định mua hàng của khách hàng tiềm năng? Khi bạn hiểu được các động cơ cảm xúc khiến cho mọi người quyết định mua hàng, bạn chắc chắn sẽ bán được nhiều … Read more