Một đội ngũ SEO cần bao nhiêu người?

(blog-xtraffic.pep.vn) Với kinh nghiệm của bản thân và bạn bè, tôi rút ra được một số kinh nghiệm đào tạo và xây dựng đội ngũ SEO cho các công ty đang có nhu cầu muốn xây dựng cho mình một đội ngũ SE...