Tạo và benchmark “Hello World” Phalcon PHP Framework

Trong phần trước, xTraffic.pep.vn đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Phalcon PHP Framework trên VPS của bạn. Tiếp theo trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo chương trình “Hello World” của Phalcon PHP Framework, đồng thời sẽ tiến hành benchmark performance (kiểm tra tốc độ) “Hello World” của Phalcon PHP Framework bằng các phương pháp kiểm tra khả năng chịu tải của website.

Tạo “Hello World” của Phalcon PHP Framework

Để thực hiện được theo hướng dẫn này, trước hết bạn cần phải cài đặt Phalcon & Phalcon DevTools trên VPS của bạn.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo project có tên là “helloworld” tại thư mục “/home/websites/“. Các bạn thực hiện các lệnh sau :

mkdir -p /home/websites
cd /home/websites
phalcon create-project helloworld

Ví dụ :

[[email protected] opt]# cd /home/websites
[[email protected] websites]# phalcon create-project helloworld

Phalcon DevTools (1.3.4)


 Success: Controller "index" was successfully created.


 Success: Project 'helloworld' was successfully created.

[[email protected] websites]#

Tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình Nginx để chạy project vừa tạo. Bạn tạo file “/etc/nginx/conf.d/websites.conf” có nội dung như sau :

server {
	listen  80;
	server_name test.pep.vn;
	set $root_path '/home/websites/helloworld/public';
	root $root_path;
	index index.php index.html index.htm;
	
	try_files $uri $uri/ @rewrite;
	
	location @rewrite {
		rewrite ^/(.*)$ /index.php?_url=/$1;
	}
	
	location ~ \.php {
		fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		fastcgi_index /index.php;
		include /etc/nginx/fastcgi_params;
		fastcgi_split_path_info    ^(.+\.php)(/.+)$;
		fastcgi_param PATH_INFO    $fastcgi_path_info;
		fastcgi_param PATH_TRANSLATED $document_root$fastcgi_path_info;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
	}
	
	location ~* ^/(css|img|js|flv|swf|download)/(.+)$ {
		root $root_path;
	}
	
	location ~ /\.ht {
		deny all;
	}
}

Có 2 điểm bạn cần lưu ý để cấu hình Nginx với các project khác :

 • server_name test.pep.vn; : bạn thay thế “test.pep.vn” trong ví dụ này bằng domain của bạn
 • set $root_path ‘/home/websites/helloworld/public’; : đây là đường dẫn chứa project, khi bạn tạo project khác thì lưu ý thay thế đường dẫn project cho đúng.

Truy cập vào http://test.pep.vn sẽ thấy thông báo như sau :

Tạo và benchmark Hello World Phalcon PHP Framework - Benchmark Hello World Phalcon Phalcon PHP Framework PHP PHP Framework - Phát triển website

Vậy là chúng ta đã tạo project thành công. Tiếp theo, chúng ta sẽ hiển thị “Hello World” với Phalcon PHP Framework

Bạn tạo controller “hello” bằng lệnh sau :

cd /home/websites/helloworld
phalcon create-controller --name hello

Khi thực hiện lệnh “phalcon create-controller –name hello“, chương trình sẽ tạo 1 file “/home/websites/helloworld/app/controllers/HelloController.php” có nội dung như sau :

<?php

class HelloController extends \Phalcon\Mvc\Controller
{

  public function indexAction()
  {

  }

}

Bạn thêm vào nội dung sau vào “/home/websites/helloworld/app/controllers/HelloController.php

<?php

class HelloController extends \Phalcon\Mvc\Controller
{

  public function indexAction()
  {
	$this->view->hello = 'Hello World';//Thêm dòng này	
  }

}

Sau đó tạo file “/home/websites/helloworld/app/views/hello/index.volt” có nội dung sau :

<h1>{{ hello }}</h1>

Bây giờ bạn mở trình duyệt và truy cập vào url “http://test.pep.vn/hello/” sẽ thấy nội dung như sau :

Tạo và benchmark Hello World Phalcon PHP Framework - Benchmark Hello World Phalcon Phalcon PHP Framework PHP PHP Framework - Phát triển website

Chúc mừng bạn đã tạo thành công “Hello World” cho Phalcon PHP Framework.

Benchmark performance “Hello World” Phalcon PHP Framework

Benchmark bằng siege

[[email protected] ~]# siege -c20 -t60s http://test.pep.vn/hello/
Lifting the server siege...   done.

Transactions:          2346 hits
Availability:         100.00 %
Elapsed time:         59.99 secs
Data transferred:        0.28 MB
Response time:         0.01 secs
Transaction rate:       39.11 trans/sec
Throughput:           0.00 MB/sec
Concurrency:          0.55
Successful transactions:    2346
Failed transactions:        0
Longest transaction:      0.46
Shortest transaction:      0.00
[[email protected] ~]#

Benchmark bằng Apache Benchmark (ab)

[[email protected] ~]# ab -c 20 -k -r -t 60 -v 3 http://test.pep.vn/hello/
Completed 50000 requests
Finished 50000 requests


Server Software:    nginx/1.0.15
Server Hostname:    test.pep.vn
Server Port:      80

Document Path:     /hello/
Document Length:    125 bytes

Concurrency Level:   20
Time taken for tests:  55.479 seconds
Complete requests:   50000
Failed requests:    0
Write errors:      0
Keep-Alive requests:  0
Total transferred:   13600000 bytes
HTML transferred:    6250000 bytes
Requests per second:  901.24 [#/sec] (mean)
Time per request:    22.192 [ms] (mean)
Time per request:    1.110 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     239.39 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    0  0  0.0   0    1
Processing:  10  22 12.2   22   645
Waiting:    10  22 12.2   21   645
Total:     11  22 12.2   22   646

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%   22
 66%   22
 75%   22
 80%   22
 90%   24
 95%   25
 98%   27
 99%   28
 100%  646 (longest request)
[[email protected] ~]#

Benchmark bằng wrk

[[email protected] ~]# wrk -t10 -c20 -d60s http://test.pep.vn/hello/
Running 1m test @ http://test.pep.vn/hello/
 10 threads and 20 connections
 Thread Stats  Avg   Stdev   Max  +/- Stdev
  Latency  19.93ms  2.50ms 106.85ms  92.74%
  Req/Sec  101.44   15.76  170.00   62.68%
 60283 requests in 1.00m, 18.16MB read
Requests/sec:  1004.49
Transfer/sec:  309.93KB
[[email protected] ~]#

Benchmark bằng boom

[root@xtraffic]# boom -n 2000 -c 20 -cpus 1 -allow-insecure http://test.pep.vn/hello/
2000 / 2000 Boooooooooooooooooooooooooo! 100.00 %

Summary:
 Total:    2.5999 secs.
 Slowest:   0.2401 secs.
 Fastest:   0.0043 secs.
 Average:   0.0258 secs.
 Requests/sec: 769.2729

Status code distribution:
 [200] 2000 responses

Response time histogram:
 0.004 [1]   |
 0.028 [1962] |∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 0.051 [16]  |
 0.075 [1]   |
 0.099 [0]   |
 0.122 [0]   |
 0.146 [0]   |
 0.169 [0]   |
 0.193 [0]   |
 0.216 [0]   |
 0.240 [20]  |

Latency distribution:
 10% in 0.0229 secs.
 25% in 0.0232 secs.
 50% in 0.0236 secs.
 75% in 0.0241 secs.
 90% in 0.0249 secs.
 95% in 0.0253 secs.
 99% in 0.2338 secs.
[[email protected] ~]#

Leave a Comment