Tạo và benchmark Laravel “Hello World”

Laravel là gì?

Laravel là một PHP Framework mã nguồn mở và miễn phí chuyên dùng cho phát triển các ứng dụng web. Laravel được phát triển theo mô hình MVC (model–view–controller) và được phát hành theo giấy phép MIT, bạn có thể tìm và tải mã nguồn Laravel trên trang GitHub chính thức của Laravel tại đây.

Tạo và benchmark Laravel Hello World - Composer Hello World Laravel Laravel installer PHP PHP Framework - Phát triển website

Laravel Logo

Theo thống kê của SitePoint thì Laravel là PHP Framework được sử dụng nhiều nhất trong năm 2013 với 25.85% thị phần, tiếp theo sau là các PHP Framework nổi tiếng khác như Phalcon, Symfony2, CodeIgniter, …

Tạo và benchmark Laravel Hello World - Composer Hello World Laravel Laravel installer PHP PHP Framework - Phát triển website

Best PHP Frameworks for 2014

Cài đặt Laravel trên CentOS 6 64bit

Đầu tiên, bạn cần cài đặt LAMP Stack hoặc LEMP Stack trên VPS của bạn. Sau đó bạn cài đặt Composer trên CentOS bằng cách thực hiện những lệnh sau :

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Sau đó bạn tải về “Laravel installer” bằng cách dùng lệnh sau :

cd /root
composer global require "laravel/installer=~1.1"
export PATH=/root/.composer/vendor/bin:$PATH

Nếu bạn gặp thông báo tương tự như bên dưới thì có nghĩa là phiên bản PHP trên VPS của bạn thấp hơn 5.4.0 nên không cài đặt được Laravel.

Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.

 Problem 1
  - laravel/installer v1.1.1 requires guzzlehttp/guzzle ~4.0 -> satisfiable by guzzlehttp/guzzle[4.0.0, 4.0.1, 4.0.2, 4.1.0, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.2.0, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3].
  - laravel/installer v1.1.2 requires guzzlehttp/guzzle ~4.0 -> satisfiable by guzzlehttp/guzzle[4.0.0, 4.0.1, 4.0.2, 4.1.0, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.2.0, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3].
  - laravel/installer v1.1.3 requires guzzlehttp/guzzle ~4.0 -> satisfiable by guzzlehttp/guzzle[4.0.0, 4.0.1, 4.0.2, 4.1.0, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.2.0, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3].
  - laravel/installer v1.1.0 requires illuminate/support ~4.2 -> satisfiable by illuminate/support[v4.2.1, v4.2.12, v4.2.16, v4.2.17, v4.2.2, v4.2.3, v4.2.4, v4.2.5, v4.2.6, v4.2.7, v4.2.8, v4.2.9].
  - guzzlehttp/guzzle 4.2.3 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - guzzlehttp/guzzle 4.2.2 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - guzzlehttp/guzzle 4.2.1 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - guzzlehttp/guzzle 4.2.0 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - guzzlehttp/guzzle 4.1.8 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - guzzlehttp/guzzle 4.1.7 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - guzzlehttp/guzzle 4.1.6 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - guzzlehttp/guzzle 4.1.5 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - guzzlehttp/guzzle 4.1.4 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - guzzlehttp/guzzle 4.1.3 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - guzzlehttp/guzzle 4.1.2 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - guzzlehttp/guzzle 4.1.1 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - guzzlehttp/guzzle 4.1.0 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - guzzlehttp/guzzle 4.0.2 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - guzzlehttp/guzzle 4.0.1 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - guzzlehttp/guzzle 4.0.0 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - illuminate/support v4.2.9 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - illuminate/support v4.2.8 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - illuminate/support v4.2.7 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - illuminate/support v4.2.6 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - illuminate/support v4.2.5 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - illuminate/support v4.2.4 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - illuminate/support v4.2.3 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - illuminate/support v4.2.2 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - illuminate/support v4.2.17 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - illuminate/support v4.2.16 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - illuminate/support v4.2.12 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - illuminate/support v4.2.1 requires php >=5.4.0 -> no matching package found.
  - Installation request for laravel/installer ~1.1 -> satisfiable by laravel/installer[v1.1.0, v1.1.1, v1.1.2, v1.1.3].

Potential causes:
 - A typo in the package name
 - The package is not available in a stable-enough version according to your minimum-stability setting
  see <https://groups.google.com/d/topic/composer-dev/_g3ASeIFlrc/discussion> for more details.

Read <http://getcomposer.org/doc/articles/troubleshooting.md> for further common problems.

Installation failed, deleting ./composer.json.

Bạn kiểm tra phiên bản PHP bạn đang sử dụng bằng lệnh sau :

php -v
[[email protected]]# php -v
PHP 5.3.3 (cli) (built: Oct 30 2014 20:12:53)
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies
[[email protected]]#

Trong trường hợp này là phiên bản PHP đang sử dụng là 5.3.3, do đó ta cần nâng cấp lên php 5.4 trở lên thì mới cài đặt được Laravel

Nếu mọi chuyện thành công, thì bạn tạo và di chuyển đến thư mục “/home/laravel/” và tạo project mới có tên là “hello-world” bằng các lệnh sau :

sudo mkdir -p /home/laravel/
cd /home/laravel/
laravel new ./hello-world
[[email protected] laravel]# laravel new ./hello-world
Crafting application...
Application ready! Build something amazing.
[[email protected] laravel]#

Trong thư mục “/home/laravel/hello-world/” sẽ có cấu trúc như sau :

Tạo và benchmark Laravel Hello World - Composer Hello World Laravel Laravel installer PHP PHP Framework - Phát triển website

Sau đó bạn tạo file “/etc/nginx/conf.d/hello-world.conf” để cấu hình Nginx với nội dung như sau :

server {
	listen    *:80;
	server_name 23.88.236.66;
	index index.html index.php;
	root      /home/laravel/hello-world/public;
	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
	}

	# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
	#
	location ~* \.php$ {
		fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
		include    fastcgi_params;
	}
}

Bạn thay địa chỉ IP “23.88.236.66” bằng địa chỉ IP của VPS của bạn

Khởi động lại Nginx :

service nginx restart

Sau đó mở trình duyệt ra và truy cập vào địa chỉ ip của host sẽ thấy giao diện tương tự như sau :

Tạo và benchmark Laravel Hello World - Composer Hello World Laravel Laravel installer PHP PHP Framework - Phát triển website

Vậy là bạn đã cài đặt thành công phiên bản Laravel mới nhất (tại thời điểm viết bài là Laravel 5.0)

Tạo trang “Hello World” cho Laravel

Bạn tạo file “/home/laravel/hello-world/app/Http/Controllers/HelloController.php” có nội dung như sau :

<?php namespace App\Http\Controllers;

class HelloController extends Controller {

	/**
	 * Create a new controller instance.
	 *
	 * @return void
	 */
	public function __construct()
	{
		
	}

	/**
	 * Show the application dashboard to the user.
	 *
	 * @return Response
	 */
	public function index()
	{
		return view('hello');
	}

}

Bạn tạo file “/home/laravel/hello-world/resources/views/hello.blade.php” có nội dung như sau :

<div>
	<h1>Hello World</h1>
	<p>Laravel Framework</p>
	<p>Tutorial by <b><a href="http://blog-xtraffic.pep.vn/">http://blog-xtraffic.pep.vn/</a></b></p>
</div>

Mở file “/home/laravel/hello-world/app/Http/routes.php” và thêm vào đoạn mã PHP sau :

Route::get('hello', '[email protected]');

Sau đó bạn mở trình duyệt lên và truy cập vào “http://23.88.236.66/hello” sẽ thấy như sau :

Tạo và benchmark Laravel Hello World - Composer Hello World Laravel Laravel installer PHP PHP Framework - Phát triển website

Benchmark Laravel

Tiếp theo chúng ta sẽ benchmark trang “http://23.88.236.66/hello” để kiểm tra hiệu năng của Laravel.

Thông tin VPS chạy Laravel :

Benchmark Laravel chạy trên Nginx + PHP-FPM + APC

Benchmark Laravel bằng công cụ Apache Benchmark (ab)
[[email protected] ~]# ab -c 20 -k -r -t 60 -v 3 http://23.88.236.66/hello
Finished 268 requests


Server Software:    nginx/1.4.0
Server Hostname:    23.88.236.66
Server Port:      80

Document Path:     /hello
Document Length:    155 bytes

Concurrency Level:   20
Time taken for tests:  60.207 seconds
Complete requests:   268
Failed requests:    0
Write errors:      0
Keep-Alive requests:  0
Total transferred:   303916 bytes
HTML transferred:    41540 bytes
Requests per second:  4.45 [#/sec] (mean)
Time per request:    4493.042 [ms] (mean)
Time per request:    224.652 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     4.93 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    0  1  4.5   0   19
Processing: 1318 4314 724.1  4276  7385
Waiting:   1318 4314 724.3  4276  7385
Total:    1337 4316 723.8  4276  7403

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  4276
 66%  4355
 75%  4389
 80%  4429
 90%  4784
 95%  5821
 98%  6489
 99%  7236
 100%  7403 (longest request)
Benchmark Laravel bằng công cụ Siege
[[email protected] ~]# siege -c20 -t60s http://23.88.236.66/hello
Lifting the server siege..   done.

Transactions:          269 hits
Availability:         100.00 %
Elapsed time:         59.04 secs
Data transferred:        0.04 MB
Response time:         3.75 secs
Transaction rate:        4.56 trans/sec
Throughput:           0.00 MB/sec
Concurrency:          17.09
Successful transactions:     269
Failed transactions:        0
Longest transaction:      7.27
Shortest transaction:      1.32
Benchmark Laravel bằng công cụ wrk
[[email protected]]# wrk -t10 -c20 -d60s http://23.88.236.66/hello
Running 1m test @ http://23.88.236.66/hello
 10 threads and 20 connections
 Thread Stats  Avg   Stdev   Max  +/- Stdev
  Latency   5.24s   1.32s  7.76s  79.13%
  Req/Sec   0.00   0.00   0.00  100.00%
 259 requests in 1.00m, 286.09KB read
 Socket errors: connect 0, read 0, write 0, timeout 340
Requests/sec:   4.31
Transfer/sec:   4.77KB
Benchmark Laravel bằng công cụ boom
[[email protected]]# boom -n 2000 -c 20 -cpus 1 -allow-insecure http://23.88.236.66/hello
2000 / 2000 Boooooooooooooooooooooooooo! 100.00 %
Summary:
 Total:    400.1436 secs.
 Slowest:   15.4960 secs.
 Fastest:   1.2228 secs.
 Average:   3.9933 secs.
 Requests/sec: 4.9982

Status code distribution:
 [200] 2000 responses

Response time histogram:
 1.223 [1]   |
 2.650 [11]  |
 4.077 [1580] |∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 5.505 [351]  |∎∎∎∎∎∎∎∎
 6.932 [15]  |
 8.359 [4]   |
 9.787 [9]   |
 11.214 [12]  |
 12.641 [9]  |
 14.069 [5]  |
 15.496 [3]  |

Latency distribution:
 10% in 3.5637 secs.
 25% in 3.6937 secs.
 50% in 3.8013 secs.
 75% in 3.9461 secs.
 90% in 4.3431 secs.
 95% in 4.4606 secs.
 99% in 10.4491 secs.

Benchmark Laravel chạy trên Nginx + HHVM

Benchmark Laravel bằng công cụ Apache Benchmark (ab)
[[email protected] ~]# ab -c 20 -k -r -t 60 -v 3 http://23.88.236.66/hello
Finished 1349 requests


Server Software:    nginx/1.4.0
Server Hostname:    23.88.236.66
Server Port:      80

Document Path:     /hello
Document Length:    155 bytes

Concurrency Level:   20
Time taken for tests:  60.071 seconds
Complete requests:   1349
Failed requests:    609
  (Connect: 0, Receive: 0, Length: 609, Exceptions: 0)
Write errors:      0
Non-2xx responses:   609
Keep-Alive requests:  609
Total transferred:   1039068 bytes
HTML transferred:    219448 bytes
Requests per second:  22.46 [#/sec] (mean)
Time per request:    890.600 [ms] (mean)
Time per request:    44.530 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     16.89 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    0  0  1.9   0   14
Processing:   2 875 2049.0  355  16030
Waiting:    2 870 2046.8  355  16030
Total:     2 876 2049.3  356  16035

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  356
 66%  415
 75%  1073
 80%  1111
 90%  1991
 95%  3026
 98%  9421
 99% 11193
 100% 16035 (longest request)
Benchmark Laravel bằng công cụ Siege
[[email protected] ~]# siege -c20 -t60s http://23.88.236.66/hello
Lifting the server siege...   done.

Transactions:          1247 hits
Availability:         100.00 %
Elapsed time:         59.77 secs
Data transferred:        0.18 MB
Response time:         0.44 secs
Transaction rate:       20.86 trans/sec
Throughput:           0.00 MB/sec
Concurrency:          9.13
Successful transactions:    1247
Failed transactions:        0
Longest transaction:      2.20
Shortest transaction:      0.01
Benchmark Laravel bằng công cụ wrk
[[email protected]]# wrk -t10 -c20 -d60s http://23.88.236.66/hello
Running 1m test @ http://23.88.236.66/hello
 10 threads and 20 connections
 Thread Stats  Avg   Stdev   Max  +/- Stdev
  Latency   2.27s   1.29s  3.48s  73.67%
  Req/Sec   1.82   2.27  10.00   79.25%
 1287 requests in 1.00m, 1.39MB read
 Socket errors: connect 0, read 0, write 0, timeout 20
Requests/sec:   21.44
Transfer/sec:   23.69KB
Benchmark Laravel bằng công cụ boom
[[email protected]]# boom -n 2000 -c 20 -cpus 1 -allow-insecure http://23.88.236.66/hello
2000 / 2000 Boooooooooooooooooooooooooo! 100.00 %
Summary:
 Total:    80.9312 secs.
 Slowest:   3.1142 secs.
 Fastest:   0.0358 secs.
 Average:   0.7957 secs.
 Requests/sec: 24.7123

Status code distribution:
 [200] 2000 responses

Response time histogram:
 0.036 [1]   |
 0.344 [69]  |∎∎
 0.651 [1292] |∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 0.959 [0]   |
 1.267 [21]  |
 1.575 [303]  |∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 1.883 [230]  |∎∎∎∎∎∎∎
 2.191 [19]  |
 2.499 [3]   |
 2.806 [0]   |
 3.114 [62]  |∎

Latency distribution:
 10% in 0.3561 secs.
 25% in 0.3706 secs.
 50% in 0.3932 secs.
 75% in 1.3797 secs.
 90% in 1.6514 secs.
 95% in 1.7999 secs.
 99% in 3.0827 secs.

Nhìn chung khi chạy Laravel trên HHVM thì hiệu năng đã tăng đáng kể, tuy nhiên nếu so sánh với Phalcon PHP (xem chi tiết benchmark Phalcon tại đây) thì Laravel vẫn kém xa nhiều bậc về hiệu năng.

Tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn Laravel tại đây

Trang chính thức của Laravel tại đây