YUM là gì? Những lệnh cơ bản của YUM

Trong bài này, xTraffic.pep.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu về YUM và một số lệnh cơ bản để sử dụng YUM trong việc quản lý phần mềm trên hệ thống Linux của bạn.

YUM là gì? Những lệnh cơ bản của YUM - Atomic Repository CentOS EPEL Repository Linux REMI Repository RepoForge Repository Repository RPMforge Repository yum - Webmasters Tools

Nội dung chính

YUM là gì?

YUM là một công cụ quản lý và cài đặt phần mềm rất tiện dụng cho các hệ thống Red Hat Linux. Nó có thể cài đặt các gói mới hoặc cập nhật các gói đã tồn tại trên hệ thống một cách tự động và tiện lợi thông qua vài dòng lệnh đơn giản. YUM được viết tắt từ “Yellow dog Update, Modified” được phát triển bởi Duke University. Lệnh này được hỗ trợ trên Red Hat Enterprise Linux (RHEL) và các bản phân phối của nó bao gồm : Red Hat Enterprise Linux, Fedora, CentOS

Thông thường khi bạn cài hệ điều hành CentOS thì YUM đã được tích hợp sẵn. Để kiểm tra xem server đã có YUM hay chưa thì ta dùng dòng lệnh sau :

yum --version

Nếu xuất hiện thông báo tương tự như bên dưới thì có nghĩa là Server của bạn đã được cài đặt YUM :

[[email protected] ~]# yum --version
3.2.29
 Installed: rpm-4.8.0-37.el6.x86_64 at 2014-06-30 02:50
 Built  : CentOS BuildSystem <http://bugs.centos.org> at 2013-11-22 11:38
 Committed: Panu Matilainen <[email protected]> at 2013-09-12

 Installed: yum-3.2.29-43.el6.centos.noarch at 2014-06-30 02:50
 Built  : CentOS BuildSystem <http://bugs.centos.org> at 2013-12-17 12:27
 Committed: Johnny Hughes <[email protected]> at 2013-12-17

 Installed: yum-plugin-fastestmirror-1.1.30-17.el6_5.noarch at 2014-06-30 02:50
 Built  : CentOS BuildSystem <http://bugs.centos.org> at 2014-02-05 09:35
 Committed: Valentina Mukhamedzhanova <[email protected]> at 2014-02-03
[[email protected] ~]#

Còn nếu bạn nhận được thông báo tương tự như bên dưới thì có nghĩa là server của bạn chưa có YUM :

[email protected]:~# yum --version
The program 'yum' is currently not installed. You can install it by typing:
apt-get install yum
[email protected]:~#

Nếu server của bạn chưa có YUM thì bạn có thể download YUM tại trang này

Cài đặt các gói thông tin lưu trữ (Repository) cho YUM

Về cơ bản là YUM có rất nhiều thông tin các gói phần mềm thông dụng cho server. Tuy nhiên, đôi lúc sẽ có những phần mềm khác mà YUM không có sẵn trong gói cơ bản.

Để cài được hầu hết các phần mềm phổ biến bằng YUM, bạn cần phải bổ sung thêm các gói thông tin lưu trữ cho YUM bằng những lệnh sau :

Lệnh cài đặt EPEL Repository bằng YUM :

Cách đơn giản nhất để cài đặt EPEL Repository là thông qua YUM, YUM sẽ tự động cài EPEL Repository cho VPS phù hợp với hệ điều hành và phiên bản của hệ điều hành :

sudo yum install epel-release

Lệnh cài đặt EPEL Repository cho hệ điều hành 64bit :

CentOS 6 64bit :

sudo rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Lệnh cài đặt EPEL Repository cho hệ điều hành 32bit :

CentOS 6 32bit :

sudo rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

Lệnh cài đặt REMI Repository (dùng chung cho hệ điều hành 32bit và 64bit) :

CentOS 7 (32bit + 64bit) :

sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

CentOS 6 (32bit + 64bit) :

sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

CentOS 5 (32bit + 64bit) :

sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

REMI và EPEL là 2 Repository được sử dụng phổ biến nhất giúp bạn cài đặt hầu như tất cả các phần mềm thông dụng cho server bằng lệnh YUM

Lệnh cài đặt RepoForge (RPMforge) Repository cho hệ điều hành 64bit :

CentOS 6 64bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

CentOS 5 64bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.x86_64.rpm

CentOS 4 64bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el4.rf.x86_64.rpm

CentOS 3 64bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el3.rf.x86_64.rpm

Lệnh cài đặt RepoForge (RPMforge) Repository cho hệ điều hành 32bit :

CentOS 6 32bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.i686.rpm

CentOS 5 32bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.i386.rpm

CentOS 4 32bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el4.rf.i386.rpm

CentOS 3 32bit :

sudo rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el3.rf.i386.rpm

Lệnh cài đặt Atomic Repository cho CentOS 6 64 bit

sudo rpm -Uvh http://www6.atomicorp.com/channels/atomic/centos/6/x86_64/RPMS/atomic-release-1.0-19.el6.art.noarch.rpm

Những lệnh cơ bản của YUM

Tiếp theo, xTraffic.pep.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cách sử dụng những lệnh cơ bản và thường gặp nhất của YUM.

1/ “yum check-update” hay “yum list updates”

yum check-update

hoặc

yum list updates

“yum check-update” và “yum list updates” là lệnh có chức năng tương tự như nhau là dùng để cập nhật thông tin và danh sách các gói phần mềm được hỗ trợ cài đặt bằng lệnh YUM. Lưu ý là dòng lệnh này không cài đặt phần mềm mà chỉ là cập nhật danh sách các phần mềm được hỗ trợ của YUM

2/ “yum list all” hay “yum list”

yum list all

hoặc

yum list

“yum list all” và “yum list” là lệnh dùng để liệt kê tất cả các gói phần mềm có thể được cài đặt bằng lệnh YUM và những phần mềm đã được cài đặt

3/ “yum list installed”

yum list installed

“yum list installed” là lệnh liệt kê tất cả các phần mềm đã được cài đặt. Nếu bạn muốn kiểm tra phần mềm nào đó đã cài đặt hay chưa thì có thể dùng lệnh sau :

yum list installed ten-phan-mem

Ví dụ lệnh sau để kiểm tra phần mềm nginx đã được cài đặt hay chưa :

yum list installed nginx

4/ “yum list available”

yum list available

“yum list available” là lệnh liệt kê tất cả các phần mềm có thể cài đặt bằng lệnh YUM

5/ “yum info”

yum info nginx

“yum info” là lệnh dùng để xem thông tin của gói phần mềm. Ví dụ lệnh trên là để xem thông tin của phần mềm nginx

yum search nginx

“yum search” là lệnh dùng để tìm kiếm gói phần mềm được hỗ trợ cài đặt bằng yum. Ví dụ lệnh trên là để tìm phần mềm nginx, tất cả những phần mềm có tên file hoặc thông tin có chứa ký tự nginx sẽ được liệt kê bên dưới.

7/ “yum install”

yum install nginx

“yum install [tên-gói-phần-mềm]” là lệnh dùng để cài đặt gói phần mềm do bạn chỉ định. Ví dụ lệnh “yum install nginx” dùng để cài đặt nginx.

8/ “yum update”

yum update

“yum update” là lệnh dùng để kiểm tra và cập nhật phiên bản mới nhất của gói phần mềm. Nếu bạn sử dụng lệnh “yum update” thì nó sẽ cập nhật phiên bản mới nhất cho tất cả các gói phần mềm đã được cài đặt trên server. Còn nếu bạn muốn chỉ kiểm tra và cập nhật phiên bản mới nhất cho nginx thì sử dụng lệnh “yum update nginx”.

Nếu bạn muốn cập nhật cho nhiều gói phần mềm khác nhau thì sử dụng lệnh sau “yum update ten-goi-phan-mem-01 ten-goi-phan-mem-02”. Ví dụ muốn cập nhật nginx và php-fpm thì sử dụng lệnh sau “yum update nginx php-fpm”

9/ “yum remove”

yum remove ten-goi-phan-mem

“yum remove” là lệnh dùng để gỡ bỏ và xoá gói phần mềm do bạn chỉ định. Ví dụ, để gỡ bỏ nginx ra khỏi hệ thống, bạn sử dụng lệnh sau “yum remove nginx”

10/ “yum clean all”

Thông thường YUM sẽ tạo và sử dụng cache cho các lần truy vấn, để xoá hết cache của yum thì bạn chạy lệnh sau :

yum clean all

 

** This article is copyrighted by xTraffic’s Blog **