Tự học Linux : Shutdown command

Mặc dù máy tính làm việc dưới sự điều khiển của HĐH Linux có thể để chạy suốt ngày đêm, nhưng phần lớn người dùng máy tính cá nhân đã quen với việc tắt máy sau khi làm việc xong. Khi làm việc với HĐH Linux không thể tắt máy bằng cách ngắt nguồn điện như đối với MS-DOS. Vì trong bất kỳ thời điểm nào trên hệ thống cũng có rất nhiều này bằng cách thực hiện lệnh :

ps ax

Ví dụ :

[[email protected] ~]# ps ax
 PID TTY   STAT  TIME COMMAND
  1 ?    Ss   0:00 init
  2 ?    S   0:00 [kthreadd/26254]
  3 ?    S   0:00 [khelper/26254]
 136 ?    S

Thực hiện lại lệnh này một lần nữa để xem lại. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là ở chỗ một số tiến trình này có thể đang làm việc với các tập tin, và hệ thống còn chưa ghi nhớ tất cả các thay đổi với những tập tin lên đĩa mà chỉ lưu tạm chúng trong bộ nhớ (cache). Nếu ngắt nguồn điện thì những thay đổi này sẽ không được lưu và sẽ bị mất, đôi khi có thể dẫn đến không khởi động được máy trong lần sau. Do đó cần biết dừng hệ thống một cách đúng đắn trước khi tắt máy. Công việc này do câu lệnh (chương trình) shutdown đảm nhiệm.

Chỉ có người dùng root mới có thể thực hiện câu lệnh shutdown này, do đó bạn cần đăng nhập vào hệ thống dưới tên người dùng này, hoặc dùng câu lệnh su để có đủ quyền tương ứng. Câu lệnh shutdown có cú pháp như sau :

[[email protected] ~]# shutdown <tùy_chọn> <thời_gian> <dòng_thông_báo>

Ghi chú: Rất có thể khi chạy lệnh, bạn sẽ nhận được câu trả lời “bash: shutdown: command not found“. Điều đó có nghĩa là bash không biết tìm chương trình ở đây. Trong trường hợp đó bạn cần nhập vào đường dẫn đầy đủ đến chương trình, /sbin/shutdown , vì tập tin chương trình của shutdown nằm tại /sbin.

Thường sử dụng hai trong số các tùy chọn của chương trình shutdown :

-h : dừng hoàn toàn hệ thống (halt, sẽ tắt máy)

-r : khởi động lại hệ thống (reboot).

Tham số thời_gian dùng để “hẹn giờ” thực hiện câu lệnh (không nhất thiết phải thực hiện câu lệnh ngay lập tức). Thời gian hẹn giờ được tính từ lúc nhấn phím <Enter>. Ví dụ, nếu bạn muốn khởi động lại sau 5 phút thì hãy nhập vào câu lệnh :

shutdown -r +5

Câu lệnh này có nghĩa là “dừng hệ thống sau 5 phút và khởi động lại sau khi hoàn thành công việc”. Đối với chúng ta thì tạm thời câu lệnh sau sẽ thích hợp hơn :

shutdown -h now

Câu lệnh này sẽ tắt máy ngay lập tức. Tương đương với câu lệnh này là lệnh halt. Sau khi nhấn tổ hợp phím “nổi tiếng” <Ctrl>+<Alt>+<Del> trên Linux sẽ thực hiện các hành động tương tự với lệnh

shutdown -r now

Câu lệnh này có nghĩa là hệ thống sẽ thực hiện dừng các chương trình đang chạy một cách an toàn và khởi động lại hệ thống ngay khi các chương trình đã tắt xong.

Bằng cách này cũng có thể tắt máy, nhưng cần ngắt nguồn điện trong khi hệ thống bắt đầu khởi động lại.