Cách reset password mysql root trên Linux

Làm thế nào để khôi phục lại password mysql root trên Linux khi bạn lỡ quên mất mật khẩu? Chuyện này sẽ hết sức đơn giản nếu bạn làm theo những bước hướng dẫn trong bài viết này.

Cách reset password mysql root trên Linux - Database Linux mật khẩu MySQL password - Cơ sở dữ liệu - Database

MySQL Logo

Bước 1 : Stop MySQL Server Service

Bạn chạy lệnh sau để dừng dịch vụ MySQL Server trên linux

service mysqld stop

Bước 2 : Khởi động MySQL Server mà không cần password

mysqld_safe --skip-grant-tables &

Chạy lệnh trên xong bạn nhấn tiếp enter để tiếp tục nhập lệnh khác

[[email protected] ~]# 160820 19:02:01 mysqld_safe Logging to '/var/log/mysqld.log'.
160820 19:02:01 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql

[[email protected] ~]#

Bước 3 : Kết nối MySQL Server bằng MySQL client

mysql -u root
[[email protected] ~]# mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.5.51-log MySQL Community Server (GPL) by Remi

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

Bước 4 : Thiết lập password MySQL Server mới cho user root

USE mysql;
UPDATE user set password=PASSWORD("NEW-ROOT-PASSWORD") WHERE User="root";
flush privileges;
quit
mysql> USE mysql;
No connection. Trying to reconnect...
Connection id:    3
Current database: *** NONE ***

Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> UPDATE user set password=PASSWORD("NEW-ROOT-PASSWORD") WHERE User="root";
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Rows matched: 3  Changed: 3  Warnings: 0

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> quit
Bye
[[email protected] ~]#

Bước 5 : Khởi động lại MySQL Server

service mysqld restart

Bước 6 : Kiểm tra lại password mới của user root

mysql -u root -p