Các thuật ngữ được sử dụng trong SEM / SEO (Phần 2 / Vần L-X)

SEO-noi-dung

LINK BUILDING Link building là gì? Link building là quá trình xây dựng liên kết (inbound link/backlink) nhiều hơn đến trang web của bạn để cải thiện bảng xếp hạng trong công cụ tìm kiếm. Link building là phần quan trọng nhất trong SEO Off-page LONG-TAIL KEYWORD Long-tail keyword là gì? Long-tail keyword là những từ khóa … Read more

Các thuật ngữ được sử dụng trong SEM / SEO (Phần 1 / Vần A-K)

Seo

301 REDIRECT “301 redirect” là gì? “301 redirect” là một phương pháp chuyển tiếp thông báo các trình duyệt và các công cụ tìm kiếm rằng trang webpage hoặc website đó đã được di dời hoàn toàn đến một địa chỉ mới. Đồng thời khi người truy cập địa chỉ web cũ cũng sẽ được … Read more