Tạo và benchmark Laravel “Hello World”

(blog-xtraffic.pep.vn) Laravel là gì? Laravel là một PHP Framework mã nguồn mở và miễn phí chuyên dùng cho phát triển các ứng dụng web. Laravel được phát triển theo mô hình MVC (model–view–controller) và được phát hành theo giấy phép MIT, bạn có thể tìm và tải mã nguồn Laravel trên trang GitHub chính thức của Laravel tại đây. Theo … Read more