Cách cài đặt FTP Server trên CentOS

Trong bài này xTraffic.pep.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cách cài đặt và cấu hình FTP Server (ở đây là vsftpd – Very Secure Ftp Daemon) trên CentOS 6.

Cách cài đặt FTP Server trên CentOS - CentOS FTP Server vsftpd - Webmasters Tools

Cài đặt vsftpd trên CentOS 6

Bước 1 : Cài đặt EPEL Repository cho YUM

sudo yum install epel-release

Bước 2 : Cài đặt vsftpd bằng YUM trên CentOS 6

sudo yum install -y vsftpd

Sau khi cài đặt vsftpd thành công, bạn sẽ thấy file “/etc/vsftpd/vsftpd.conf” là nơi chứa thông tin cấu hình cho vsftpd.

Các lệnh của vsftpd :

service vsftpd start #khởi động vsftpd
service vsftpd restart #khởi động lại vsftpd
service vsftpd stop #stop vsftpd

Tạo user FTP Server

Trong ví dụ này, mình sẽ tạo user là “ftp_user“, các bạn có thể thay bằng tên đăng nhập bất kỳ bạn muốn.

Bạn chạy lệnh sau để thêm user mới có username là “ftp_user” :

useradd ftp_user

Sau đó chạy lệnh sau để set password cho user “ftp_user”

passwd ftp_user

Bạn nhập 2 lần chính xác password cho user “ftp_user”

Ví dụ :

[[email protected] ~]# passwd ftp_user
Changing password for user ftp_user.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[[email protected] ~]#

Sau khi tạo thành công user “ftp_user” thì thư mục “/home/ftp_user/” sẽ được tạo để chứa các file cho user “ftp_user”

Cấu hình bảo mật cho vsftpd

Có thể mặc định thì vsftpd sẽ cho bất kỳ ai (không cần đăng nhập) đều có thể xem nội dung các tập tin trên VPS của bạn, để tránh điều đó thì bạn cần làm theo các bước cấu hình sau cho vsftpd

Bạn mở file cấu hình của vsftpd “/etc/vsftpd/vsftpd.conf” và chỉnh sửa các nội dung sau :

  • anonymous_enable=YES” sửa thành “anonymous_enable=NO” để không cho truy cập FTP bằng chế độ Anonymous (nặc danh)
  • local_enable=NO” sửa thành “local_enable=YES
  • chroot_local_user=NO” sửa thành “chroot_local_user=YES

Sau đó lưu file cấu hình này và khởi động lại vsftpd bằng lệnh :

service vsftpd restart

Để vsftpd tự động khởi động mỗi khi boot vps thì bạn thực hiện lệnh sau :

chkconfig vsftpd on

Bây giờ bạn đã có thể sử dụng một trong “Những chương trình FTP Clients tốt nhất cho Webmasters” để đăng nhập vào VPS bằng FTP.